นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL256725662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

ผู้แต่ง : ภิรมย์ กมลรัตนกุล และ วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 5
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/192-1-2.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
แบบประเมินมุมมองของแพทย์ต่อความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ฉบับนักศึกษาแพทย์ Mental Illness: Clinicians’ Attitudes Scale (Medical student version) MICA-2 ฉบับภาษาไทย

ผู้แต่ง : นิส สีห์รา, นิชาดา นิมมาวิชญ์, ศรัณย์ วานิชพงษ์พันธุ์, วรภัทร รัตอาภา
ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 65 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/228293/167637
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
แนวคิด Gamification สู่การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาบทนําการแพทย์แผนไทยประยุกต์หัวข้อการแพทย์กับชีวิตสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที 1

ผู้แต่ง : อรณิช เตชวิริยะ, ศรัณยธร เลิศผดุงกิจ, อังคณา อภิชาติวรกิจ, พระปณต คุณวฑฺฺโฒ (อิสรสกุล), ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
ชื่อวารสาร : เวชบันทึกศิริราช ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/260346/178738
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
เครื่องมือช่วยสอน: หุ่นฝึกใส่สายระบายทรวงอก

ผู้แต่ง : อับดลอาซีด หนิมุสา, วรวิทย์ จิตติถาวร และ เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/26_5/pdf26-5/10updol-513.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
สอนนักศึกษาแพทย์ยุคใหม่อย่างไรดี

ผู้แต่ง : วินิทรา นวลละออง
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 10 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/15708
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
สหวิทยาการระหว่างสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการแพทย์เพื่อประยุกต์ในการเรียนการสอนแพทยศาสตร์

ผู้แต่ง : ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/13371/12030
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
สภาพความต้องการจำเป็นและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ผู้แต่ง : รุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ์, พิสิทธิ์ ไข่แก้ว
ชื่อวารสาร : Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 8 ฉบับที่ 5
แหล่งที่มา : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/260479/176078
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
สถานภาพความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาในประเทศไทย: การศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน

ผู้แต่ง : วรสิทธิ์ เจริญศิลป์, ชัยกิจ อุดแน่น, ศุภชัย นาทองไชย, ธนวรรณ แก้วคง, นาฏยา แก้วมา, จินดาหรา บุญม
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 34 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/showpdf.php?file_pdf=2318_09_Worasit.pdf&art_id=2318
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
สถานภาพการทำวิจัยและอุปสรรคในการนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลหลังจบการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : วิภา แซ่เซี้ย, ประณีต ส่งวัฒนา, วันดี คหะวงศ์ และ สุรีพรรณ สุวรรณ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/26_5/pdf26-5/04vipa.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ต่อการใช้บริการของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ธนัชพร วิศวไพศาล, กอบกาญจน์ กุลสุจริต, ณรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนสิทธิ์, พรพิมล จอมทอง, เทพพิทักษ์ พันสีหะ, มาลินทิพย์ วงศ์ชา, ยุวรี ชินทอง, มานพ คณะโต, บุษกร อุสส่าห์กิจ และ ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1790
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549

ผู้แต่ง : ภรณี เอื้อจรัสพันธุ์, คมกฤษณ์ มูลกาย, สาธิษฐ์ มะโนปัญญา, จุฑาสินี ไพบูลย์, อรชา เกาะแก้ว, สมเดช พินิจสุนทร และ นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1257
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
ภาวะเหนื่อยล้าและภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ในโรงเรียนแพทย์เอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง : จามรี ณ บางช้าง, ธรรมนาถ เจริญบุญ
ชื่อวารสาร : วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/257489/179763
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
ภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้แต่ง : ธารารัตน์ พรมสาร, ฐิติภรณ์ อรุณถิน, เบญจมาส มั่นอยู่, ฐิติมา สมบัติวงค์
ชื่อวารสาร : ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งที่มา : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244842/168343
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานคร

ผู้แต่ง : วรัชฌา คุณาดิศร และ จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://smj.medicine.psu.ac.th/index.php/smj/article/view/236
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : สมพิศ คินทรักษ์ และ วิกุล วิสาลเสสถ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/31_5_2013/01_sompid(55047).pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 1-3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้แต่ง : พัชรี พรรณพานิช, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์, แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์, ลติพร อุดมสุข
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 36 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/showpdf.php?file_pdf=2556_06_Patcharee.pdf&art_id=2556
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และคุณภาพชีวิตหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ของนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง : รชนิศ เฟื่องไพบูลย์
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการแพทย์เขต 11 ปีที่ 37 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Reg11MedJ/article/view/264297
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
ภาพสะท้อนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า

ผู้แต่ง : รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์, วรสิทธิ์ เจริญศิลป์, ชัยกิจ อุดแน่น, ศุภชัย นาทองไชย
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/185720/130636
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ภาพรวมของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่ง : ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/15441/14705
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
พลังสุขภาพจิต ผลกระทบต่อจิตใจ และปัจจัยจากโรคโควิด 19 ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษาแพทย์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ผู้แต่ง : นิจวรรณ เกิดเจริญ, วรุณา กลกิจโกวินท์, จอมเฑียร ถาวร
ชื่อวารสาร : วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ปีที่ 65 ฉบับ Supplement 2021
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED/article/view/248873/174543
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก

ผู้แต่ง : ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/244780/166164
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
ผลสัมฤทธิ์ของการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาแพทย์ในโครงการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, ปิยธิดา คูหิรัญรัตน์, จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล, พวงพยอม แก้วพิลา, รินันท์ ศิลาอ่อน และ ธงชัย ประฏิภาณวัตร
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1823
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องคลอด ของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง : ศศิกานต์ กาละ, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ และ โสเพ็ญ ชูนวล
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : https://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4378
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์คาราโอเกะ เรื่องหลักการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : กันตพร ยอดใชย, อารีย์วรรณ อ่วมตานี และ วิฑูรย์ สังฆรักษ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/25_6/pdf25.6/07Yodchai.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการผลิตภาพทางการแพทย์ 2

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1636
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ผลการใช้สื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการผลิตงานถ่ายภาพทางการแพทย์ 1

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก, ทรงพล อุปชิตกุล และ จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1517
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
ผลการใช้ชุดการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องการสวนล้างต่อค่าเฉลี่ยคะแนนทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

ผู้แต่ง : อรุณรัตน์ อุทัยแสง, กุลพิธาน์ จุลเสวก, ณัติยา พรมสาขา ณ สกลนคร, อมรรัตน์ แสงใสแก้ว
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 36 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=2543
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Kahoot ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์

ผู้แต่ง : ศุภชัย ศรีจันทะ
ชื่อวารสาร : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/275405
ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
2567
ผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อการศึกษาแพทยศาสตร์และความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกปีสุดท้าย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ธิติมา เชื้อทอง, วิชุดา จิรพรเจริญ, นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์
ชื่อวารสาร : วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/262572
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ในกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : สุรีรัตน์ ศรีบุญเรือง
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 9 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : #
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นพรีคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : วรพล วิแหลม, วันวิศา วงษ์แหวน
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 19 SUPPLEMENT AUGUST 2019
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/243877/165773
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนวิชาบังคับเลือกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : พรรัตน์ ระบิลทศพร, อนงค์นาฎ งามจริยาวัตร, อมรณัฏฐ์ ทับเปีย, ณัฐพล สุขประเสริฐ, ศุภเกต แสนทวีสุข, นันทิยา สมภาร
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 19 SUPPLEMENT AUGUST 2019
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/243876/165772
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

ผู้แต่ง : วัลลี สัตยาศัย, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช และ พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/26473/22478
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1-2-3 ของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : จริยา จิรานุกูล, อาทิตยา รัตนโรจนากุล, กฤตยชญ์ ไชยคำภา, นิรันดร์ อินทรัต
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/196632/136695
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์จบใหม่: การสำรวจระดับประเทศ

ผู้แต่ง : เจตน์รัตนจีนะ, ศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน, สิรวิชญ์ กลวัชร, กิตติธัช ตันติธนวัฒน์ และ กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/16-6.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ปรกอบวิชาชีพเวชกรรมในขั้นตอนที่หนึ่งของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์, นุชนาฏ เสือเล็ก, ภาสกร ศรีทิพย์สุโข, พรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช, กุลบูรณ์ เกียรติบุตร, อารี เทเลอร์, ณัฐพล สุขประเสริฐ, ศิริเพ็ญ ต่ออุดม และ วชิราภรณ์ กรรุดปทุม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 12 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/13926/12642
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
ปัจจัยของภาวะหมดไฟในการทำงานในแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาในช่วงวิกฤตโรคโควิค-19: การวิจัยผสานวิธี

ผู้แต่ง : วิยะดา เหลืองด่านสกุล, ยุทธพงศ์ พุทธรักษา, อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ และนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
ชื่อวารสาร : Trends of Humanities and Social Sciences Research ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/260101/179921
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : ญาณีนาถ สุวรรณชัย
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/33175/28202
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558
ประสิทธิภาพของการใช้การเรียนออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบผสมผสานในการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

ผู้แต่ง : ดวงกมล สุวรรณธีระกิจ, ศิริรัตน์ รัตนอาภา, สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Bulletin ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/264032
ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
2567
ประสิทธิภาพของการใช้การเรียนออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบผสมผสานในการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพข้้นพื้นฐานและข้้นสูง

ผู้แต่ง : ดวงกมล สุวรรณธีระกิจ, ศิริรัตน์ รัตนอาภา, สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Bulletin ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/264032
ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
2567
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์ศิริราชชั้นปีที่ 6 เกี่ยวกับโรคผิวหนังที่กําาหนดตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

ผู้แต่ง : รุ่งนภา ทองอยู่, จิดาภา เรืองแก้ว, เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล, กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ, ชญาดา ชัยบุตร, รังสิมา กิรติวงศ์วรรณ, สรรญชัย สมบัติไหมไทย, สุมนัส บุณยะรัตเวช
ชื่อวารสาร : เวชบันทึกศิริราช
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240134/169682
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
บทบาทของกล้องบันทึกภาพวีดิทัศน์แบบพกพาในการเรียนการสอนทางศัลยศาสตร์สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ในยุคประเทศไทย 4.0

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตุลวรรธนะ
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/231302/157526
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนชั้นคลินิก

ผู้แต่ง : พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์, วีระยุทธ โถวประเสริฐ และ ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/21795/18797
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ทัศนคติและความพึงพอใจต่อการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : โชคชัย เปลี่ยนไพโรจน์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/190-5-6.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ทัศนคติของนิสิตแพทย์ต่อการใช้กลยุทธ์ห้องเรียนกลับทางในการเรียนรู้โรคผิวหนังในเด็ก

ผู้แต่ง : อรุชา ตรีศิริโชติ, สุภิญญา พงษ์สังข์, พัชรินทร์ แสงจารึก, ดีพร้อม ศิริเขต, อรุณชัย แสงพานิชย์, วิชิต วิริยะโรจน์, ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/185709/130541
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผู้แต่ง : วทัญญู พาราพิบูลย์, ปิ ยพร สิทธิถาวร, สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal Vol.42 No.4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/164317/158674
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาวิชานิติเวชศาสตร์

ผู้แต่ง : นิภา นุศรีอัน และ วิรุจน์ คุณกิตติ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1890
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ทักษะการสื่อสารสำหรับการให้คำปรึกษาทางการแพทย์

ผู้แต่ง : ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, นฤมล สินสุพรรณ, อมรรัตน์ รัตนสิริ, วัฒนะ ดิฐสถาพรเจริญ, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ และ เสาวนันท์ บำเรอราช
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1439
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ชุดความคิดของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้แต่ง : เทิดศักดิ์ ผลจันทร์, ไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ, นิจิตํา ผลจันทร์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 38 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/258248/176710
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
คุณภาพชีวิตของแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์, จตุรพร แสงกูล, ยุรัชชา ปรีชา, ฐิติมา สุนทรสัจ, จันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย และ สุภาพรรณ จิตต์โสภณ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/31_6_2013/03supaporn.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ความเป็นวิชาชีพแพทย์: วิธีการสอนและการเรียน บทบาทและการประเมิน

ผู้แต่ง : วีระพล จันทร์ดียิ่ง และณัฐพร จันทร์ดียิ่ง
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/31_3_2013/06_verapol.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ความเครียดในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : วินิทรา นวลละออง
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/15713
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่ง : ปิยชัย วรรณทอง, งามลมัย ผิวเหลือง
ชื่อวารสาร : Mahachula Academic Journal ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/267104
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
ความเครียด และการจัดการความเครียด ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ, กฤติยา โสมะเกษตรินทร์, กิตติศักดิ์ สุรประยูร, ไกรวุฒิ เลื่อมประเสริฐ, นุชวดี วันแก้ว, ภากรณ์ หอมจำปา, นฤมล สินสุพรรณ และ สุชาดา ภัยหลีกลี้
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1286
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง ต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา เป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา

ผู้แต่ง : วันทนา เหรียญมงคล, สุชาดา สูรพันธุ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, อุมาพร ชัยยศ และ อุราวรรณ วิทิตปัญญาวงศ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj24_4/pdf24_4/01vantana.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกในมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง : จุฑามาศ จันต๊ะโมกข์, วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ชื่อวารสาร : วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ี่ 2
แหล่งที่มา : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/263115/178486
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนชั้นมัธยมปลายกับผลการเรียนชั้นเตรียมแพทย์

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, ปิยธิดา คูหิรัญรัตน์, สมพงษ์ ศรีแสนปาง, พวงพยอม แก้วพิลา, กัญญาพัชร วรสิงห์ และ จินตนา สัตยาศัย
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1744
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติต่อโรคออทิสติกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้แต่ง : พชร จันทร์แย้ม, สุวรรณี พุทธิศรี
ชื่อวารสาร : Journal of the Psychiatric Association of hailand ปีที่ 67 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/253250/173340
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนกับความเครียด อารมณ์ซึมเศร้า และการอดนอนในนิสิตแพทยศาสตร์

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1609
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ความสัมพันธ์ของการตระหนักถึงคำว่าถึงความสามารถต่อสมรรถนะในการดูดซับความรู้และความเป็นอยู่ดีของนิสิตนักศึกษาแพทย์ในเขตภาคใต้ประเทศไทย

ผู้แต่ง : พิศุทธื์ ชนะรัตน์, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, ญาญินี ทรงขจร, กฤศกร จิรภาณุเมศ
ชื่อวารสาร : วารสารศููนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 40 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal/article/view/259619/178393
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
ความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ บุคลิกภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ติณพัฒน์ แก้วยอด และ บุรณี กาญจนถวัลย์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/42-7.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
ความรู้และเจตคติของแพทย์เพิ่มพูนทักษะต่อความปวดจากมะเร็งและการระงับปวด

ผู้แต่ง : ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ และ ชัชชัย ปรีชาไว
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/27_6_09/27_6pdf/05-sasikarn.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
ความรู้และเจตคติของนักศึกษาแพทย์ต่อความปวดจากมะเร็งและการระงับปวด

ผู้แต่ง : - ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี และ ชัชชัย ปรีชาไว
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://smj.medicine.psu.ac.th/index.php/smj/article/view/1041
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ความรู้และความเข้าใจของวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย ของนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่ง : เนสินี ไชยเอีย, เสาวนันท์ บำเรอราช, พนิดา ธนาวิรัตนานิจ, จามร เงินชารี, ศรีน้อย มาศเกษม, กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ และ บังอรศรี จินดาวงศ์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1196
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ผู้แต่ง : กนกอร ไชยคำ, พินสุดา คลังแสง และ บุญเพ็ง พาละเอ็น
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1819
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสอนภาคปฏิบิตัแก่นักศึกษาพยาบาลของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนด้วยระบบพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

ผู้แต่ง : นันทนา น้ำฝน, อารี ชีวเกษมสุข และ ณิชาภา วุฒิวัฒน์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 11
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/61-5-6.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
ความรู้ ทัศนคติ การหยั่งรู้ตนเรื่องทักษะการสื่อสาร ในนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่ง : จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และ อานนท์ วิทยานนท์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/29_3/02-jarurin.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
ความมั่นใจและความถูกต้องของนักศึกษาแพทย์ในการใส่ท่อช่วยหายใจและการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง

ผู้แต่ง : ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/31_3_2013/04_sasikaan(55038).pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ความพึงพอใจในวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) ของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : มณฑาทิพย์ มณีโชติรัตน์, วัลลี สัตยาศัย, กาญจนา จำแนกทาน และ วชิราภรณ์ กรุดปทุม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : #
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความพึงพอใจและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้งานระบบ E-portfolio ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ศรพลช สันติวรวุฒิ, กันติชา พิริยะเมธา, ณัฐวัฒน์ ชัยสุวิรัตน์, ตวงพร พรชัย, ศิริลักษณ์ ฉลองกชกร, สมพงษ์ ศรีแสนปาง, สมเดช พินิจสุนทร, สายพิณ สิมสาแก้ว
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 35 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=2455
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
ความพึงพอใจและความยอมรับของผู้รับบริการในกรณีนักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาที่ห้องตรวจนรีเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, โฉมพิลาศ จงสมชัย, ศรีนารี แก้วฤดี, พิไลวรรณ กลีบแก้ว และ รัตนา คำวิลัยศักดิ์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1164
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์กับการเรียนกลุ่มย่อยแบบใช้ปัญหาเป็นหลักร่วมกับการใช้ทักษะ การแพทย์เชิงประจักษ์

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj24_5/pdf24_5/01pairoj.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความพร้อมและความต้องการจำเป็นของนักศึกษาแพทย์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ ภายใต้การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ผู้แต่ง : ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/21808/18805
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ในประเทศไทย

ผู้แต่ง : พิราวรรณ หนููเสนู, สุวรรณี แรงครุฑ
ชื่อวารสาร : เวชบันทึกศิริราช ปีที่ 14 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/246921/171643
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ความต้องการทางปัญญาของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ปวัญรัตน์ อัศยาพร และ ชัยชนะ นิ่มนวล
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/25-5.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะหมดไฟ (Burnout syndrome) ในนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นพรีคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : กอเกษ ต่ายเกิด, ครองขวัญ รั้วมั่น, นิรุชา ปรีชาเลิศศิลป์, วินิทรา นวลละออง, ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 19 SUPPLEMENT AUGUST 2019
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/243874/165770
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549

ผู้แต่ง : จิตติพงษ์ นรินทร์, ธราพงศ์ ธราวุธ, ธิมาพร สังกำเนิด, ปรมัตถ์ ธิมาไชย, พรวรี ปักการะโถ, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ และ นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1496
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานขณะป่วยในแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง : วิทวัส สุรวัฒนสกุล, ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์, พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 59 ฉบับที่2
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/243596/165400
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้แต่ง : ศรีอาภา อัจฉยะสวัสดิ์, สุชัญญา ปาริชาต เปรี่ยมนอง, ธนพร ประเคน, นันทิกานต์ ฤทธิ์เดช, ภัทรพร ยิ่งสนองชาติ, ภาณุพงศ์ อุษณีย์งามเจริญ
ชื่อวารสาร : Journal of the Psychiatric Association of hailand ปีที่ 67 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/254265/172545
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง : ศรีอาภา อัจฉยะสวัสด
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 36 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/247232/169376
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

ผู้แต่ง : สุวิจักขณ์ อุ่นทวีทรัพย์, ธนกฤต เตียววนากูล, วรัทยา โสมภีร์, ไชยวัฒน์ เทียนเครือ
ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/247232/169376
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของผู้เรียนและผู้สอน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : โกวิท ไชยศิวามงคล, ยรรยง ทุมแสน และ วิชุดา ไชยศิวามงคล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1186
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ต่อการนำประโยชน์ที่ได้จากวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem -based learning) มาใช้คลินิก

ผู้แต่ง : มณฑาทิพย์ มณีโชติรัตน์, วัลลี สัตยาศัย และ บุญา ปานพรม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : #
ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
2547
ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่อาศัยในหอพักนักศึกษาแพทย์ ต่อปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาความปลอดภัยในหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : วิษณุ เกตรุน, นพพร วรรณประเสริฐ, ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์, เต็มสิริ ตันสวัสดิ์, นัยนา ตรั่นถิ, เบญจพร สาธิตการมณี, พิมพ์พร พันธุ์คงทรัพย์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และ นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1495
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : จุฑามาศ นาคนิยม และ ชัยชนะ นิ่มนวล
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 6
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/44-11.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
การเสริมสร้างคุณลักษณะแห่งวิชาชีพในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, อานนท์ วิทยานนท์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo2.psu.ac.th/psychiatry/My%20site/data/database/abstract/professionalism%20development.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning): บทเรียนจากกาลามสูตร

ผู้แต่ง : อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/188-1-1.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การเรียนรู้แปลงกับการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์

ผู้แต่ง : พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/21817/18810
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การหาคุณภาพข้อสอบเพื่อบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : อรวรรณ สุวรรณรัตน์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://smj.medicine.psu.ac.th/index.php/smj/article/view/268
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
การสํารวจความรู้ ความตระหนักรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

ผู้แต่ง : ญาดา สุวรรณ, สุพิชญา จารุวัฒนดิลก, ธัชชา พนาอุดมสิน, ธนัญญา อมรพรวิวัฒน์, วัลลภินทร์ ไชยปัญญา,ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ, ศิริวุฒิ สุขขี
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 60 ฉบับที่3
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/251880/170209
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
การสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

ผู้แต่ง : วราภรณ์ เชื้ออินทร์, สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี, เดือนเพ็ญ ห่อรัตนเรือง และ ปิยะพร บุญแสงเจริญ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1187
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

ผู้แต่ง : วัลลี สัตยาศัย
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 12 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/13902/12601
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
การศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษากับผลการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเรียนในชั้นคลินิก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : ทนงศักดิ์ วิแหลม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 3 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : #
ปีที่ตีพิมพ์ : 2546
2546
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้วิธีสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ตัวช่วย และวิธีสอนดั้งเดิม ในการตรวจลานสายตาผู้ป่วย

ผู้แต่ง : หญิง สุพัฒนวงศ์ และวิศนี ตันติเสวี
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 5
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/58-2-3.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและประสบการณ์ของนักศึกษาแพทย์ต่อการตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ที่คลินิกในชุมชนและในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : กฤษณะ สุวรรณภูมิ, วรวิช วณิชานนท์ และ ทัศนีย์ พิณสุวรรณ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : https://medinfo.psu.ac.th/smj2/29_4/03_krishna.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้หุ่นฝึกทั่วไปและหุ่นฝึกที่มีอุปกรณ์ประเมินทักษะสำหรับการสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่ง : พลพันธ์ บุญมาก, สุหัทยา บุญมาก, ดนุ เกสรสิริ และ ปรารถนา วิทยาไพโรจน์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1924
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558
การศึกษาเปรียบเทียบการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีสื่อการศึกษา

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1542
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
การศึกษาเปรียบเทียบ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2549-2550

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, จงเจริญ เมตตา และ มณเฑียร เปสี
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1500
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การศึกษาเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสตูรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/17644/15745
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การศึกษาหาจำนวนผู้ป่วยขั้นต่ำในการฝึกทักษะหัตถการใส่ท่อช่วยหายใจในนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่ง : ชยา วีระยุทธวัฒนะ, ธนาวดี ธีรัชฌานันท์, สุจารีย์ ภู่พิพัฒน์ภาพ, บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 60 ฉบับที่3
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/251883/170211
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผู้แต่ง : ปิยนุช ยอดสมสวย
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/13704/12353
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
การศึกษาภาคตัดขวางความสัมพันธ์ความเครียดของนักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิกปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้แต่ง : อัจศรา ประเสริฐสิน, ชณาณัณฑ์ แกมทอง, ศิวพร วรรณะเอี่ยมพิกุล, ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา, และ ปัทมา รูปสุวรรณกุล
ชื่อวารสาร : Rajapark Journal ปีที่ 17 ฉบับที่ 55
แหล่งที่มา : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ/article/view/267182
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของสื่อการสอนโปรแกรม Moodle เรื่องการใช้ direct ophthalmoscope ในรายวิชาจักษุวิทยา หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ผู้แต่ง : ธัญญธร เมธาลักษณ์ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อวารสาร : เวชบันทึกศิริราช ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228398/155389
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
การศึกษาผลวิเคราะห์การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สอบร่วม 4 สถาบัน) ปีการศึกษา 2548 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : พวงพยอม แก้วพิลา, วราภรณ์ เชื้ออินทร์, นภา หลิมรัตน์ และ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1183
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้อาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมโครงการแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แต่ง : สุวรรณี แรงครุฑ, พชร แสงแก้ว
ชื่อวารสาร : เวชบันทึกศิริราช ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/87523/69148
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
2560
การศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบัณฑิตแพทย์

ผู้แต่ง : วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย และ สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/15737
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
การศึกษาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนิสิตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : ดาริการ์ บุญไสย์, เสาวนีย์ รัตนะวัน
ชื่อวารสาร : Sarakham Journal ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://skjournal.msu.ac.th/pdfsplit.php?p=MTY0Mjk5Nzc0NS5wZGZ8MTI5LTE0Mg==
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สาขาเวชศาสตร์ชุมชนรับผิดชอบในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๙

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 8 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : #
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ต่อการเรียนวิชานิติเวชด้วยปัญญาประดิษฐ์

ผู้แต่ง : บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal ปีที่ 46 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/262473/179901
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
การลาออกของแพทย์พี่เลี้ยงในโรงพยาบาลที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่ง : สุกิจ ภู่รัก, พิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์,วิน เตชะเคหะกิจ
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/14395/11611
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
การรับรู้ปัญหากับการลดความเครียด อารมณ์ซึมเศร้า และภาวะน้ำหนักตัวเกินปกติในนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ และ ดลนภา ภัทรฐิตินันท์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/15713
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร่วมกับการเรียนการสอนโดยใช้การตัดสินใจเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการประเมินเหตุผลสําหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิก

ผู้แต่ง : ดลธรัตน์ จูฑะมณีโรจน์, เนาวนิตย์ สงคราม
ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 14
แหล่งที่มา : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/etcedumsujournal/article/view/253096/172550
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนกระบวนการวินิจฉัยโรคแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลในการวินิจฉัยทางการแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ในระดับชั้นคลินิก

ผู้แต่ง : อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง, เนาวนิตย์ สงคราม, ศริญญา ตั้งสิทธิโชค ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/248761/176727
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนกระบวนการวินิจฉัยโรคแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลในการวินิจฉัยทางการแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ในระดับชั้นคลินิก

ผู้แต่ง : อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง, เนาวนิตย์ สงคราม, ศริญญา ตั้งสิทธิโชค, และลักษณ์ ชุติธรรมานันท์
ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 25 ฉบับที่ี่ 2
แหล่งที่มา : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/248761/176727
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูแพทย์

ผู้แต่ง : ภัทรพร นาคนาเกร็ด, เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ, เชิดศักดิ์ ไอรมณีนัตน์
ชื่อวารสาร : เวชบันทึกศิริราช ปีที่ 15 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/257931/177100
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
การฝึกอบรมการใช้อีเลิร์นนิงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (มูเดิ้ล)

ผู้แต่ง : สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์, พรชนก นุชนารถ, รุจิรา เลิศกิตติวรากุล และ ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/33171
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในวิชาถ่ายภาพทางการแพทย์ 2

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก, จงเจริญ เมตตา และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1275
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การปรับปรุงการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ผลการประเมิน

ผู้แต่ง : พลพันธ์ บุญมาก, พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม และ สุหัทยา บุญมาก
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1171
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิช และ ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/24-8.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้าน สาขาตจวิทยา ที่หน่วยบริการตติยภูมิ

ผู้แต่ง : คมคาย สมบูรณ์ดี, วรยุทธ นาคอ้าย
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/11839
ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
2567
การประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง)

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, ดุษฎี มุสิกโปดก และ บรรจง เขื่อนแก้ว
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1200
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : บงกช เอี่ยมชื่น, ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ และ พรทิพย์ ไชยโส
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/13831/12504
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการทำงานของบัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2547

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, ดุษฎี มุสิกโปดก และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1279
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การประเมินความสามารถในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก Pre-test และ Post-test ในรายวิชา รังสีวิทยาคลินิก

ผู้แต่ง : ชลิดา อภินิเวศ, เอมอร ไม้เรียง,จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์, จิตเจริญ ไชยาคำ, เพชรากร หาญพานิชย์, จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ และ เบญจพร นิตินาวาการ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=223
ปีที่ตีพิมพ์ : 2548
2548
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1637
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา, ดุษฎี มุสิกโปดก และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1502
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ในนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ศิริลักษณ์ ศุภปิติพร, บุรณี กาญจนถวัลย์ และ สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/190-2-3.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การประเมินการปฏิบัติงานแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ

ผู้แต่ง : วาสนา คชสิงห์ และ สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/29_3/03-wassana.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีสิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา 2549

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, จงเจริญ เมตตา และ มณเฑียร เปสี
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1302
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, จงเจริญ เมตตา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ และ มณเฑียร เปสี
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1223
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์, มณเฑียร เปสี และ จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1825
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
การประยุุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวกในหลักสููตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ทีมีส่วนร่วมและมีความหมาย

ผู้แต่ง : วุฒิภัทร เอี่ยมมีชัย
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Bulletin ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/265290
ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
2567
การประยุุกต์ใช้งานโปรแกรม Blender สําหรับงานผลิตสื่อทางการแพทย์: กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใส่พื้นผิว (Texturing) ของโมเดลกระดูก 3 มิติ

ผู้แต่ง : สมเกียรติ ฟักมี, ธีระสูต นุ่มวงษ์
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Bulletin ปีีที่ 17 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/261224
ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
2567
การบำบัดโดย่ใช้การเจริญสติเป็นพื้้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและฟื้้นตัวทางจิตใจต่อความเครียดในนักศึกษาแพทย์: การศึกษากึ่งทดลอง

ผู้แต่ง : อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์, สหัทยา นิยะโมสถ, ปณิน์นท์ ศรีนุชศาสตร์
ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 68 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/261846
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
การบริหารเวลาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, นภา หลิมรัตน์, แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์, พวงพยอม แก้วพิลา และ พิศาล ไม้เรียง
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1371
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การติดตามผลระยะยาวด้าน ความรู้เจตคติทักษะ และข้อคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้การปรึกษา ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ สำหรับนิสิตแพทย์ปีสุดท้าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : นันทิกา ทวิชาชาติ, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย และ พวงสร้อย วรกุล
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 49 ฉบับที่ 10
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/209-2-1.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2548
2548
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ศรีเมือง พลังฤทธิ์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/21816/18809
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้โมเดลซิปปาในวิชาถ่ายภาพทางการแพทย์ 1

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก, วันชัย กาญจนสุรัตน์, ทรงพล อุปชิตกุล และ จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1199
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ (ทักษะ) ด้านสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาแพทย์ในหลักสูตรรายวิชาชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย และ สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/14023/12754
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้ากับการเรียนออนไลน์วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาพยาบาลในยุคปกติใหม่

ผู้แต่ง : ณัฐชยา พลาชีวะ, อาบกนก ทองแถม, บุศรินทร์ หลิมสุนทร, ปราโมทย์ ถ่างกระโทก
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal Vol.44 No.2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/246926/170945
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
กระบวนการสื่อสารของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ผู้แต่ง : จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และ อานนท์ วิทยานนท์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/31_6_2013/01jarurin.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
The use of virtual pathology in teaching medical students: first experience of a medical school in Thailand

ผู้แต่ง : Thiyaphat Laohawetwanit
ชื่อวารสาร : AMEE MedEdPublish Vol.9
แหล่งที่มา : https://www.mededpublish.org/articles/9-116
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
The Use of SOLO Taxonomy in Medical Education Training for Medical Teachers

ผู้แต่ง : Permphan Dharmasaroja
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal ปีที่ 46 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/262412/179905
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
The role of online virtual microscopy in improving medical students' performance and preference in pathology : experience from a medical school in Thailand

ผู้แต่ง : Thiyaphat Laohawetwanit, Anthicha Kunjantarachot, Sompon Apornvirat
ชื่อวารสาร : Asian Medical Journal and Alternative Medicine ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://asianmedjam.com/index.php/amjam/article/view/336/1255
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
The Relationship between Mental Health with the Level of Empathy Among Medical Students in Southern Thailand: A University-Based Cross- Sectional Study

ผู้แต่ง : Katti Sathaporn, Jarurin Pitanupong
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 73 ฉบับที่ 12
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/255149/173336
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
The Prevalence and Associated Factors of Depression among Residents in Training in a Northern Thailand University: A Cross-sectional Study

ผู้แต่ง : Punjaree WiriyacosolL, Kamolchanok Chimnuan , Nuntaporn Karawekpanyawong , Saranat Orrapin, Suttipong
ชื่อวารสาร : Chaingmai Medical Journal
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/255071/176878
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
The Impact of Item Writer Training on Item Statistics of Multiple-Choice Items for Medical Student Examination

ผู้แต่ง : Cherdsak Iramaneerat
ชื่อวารสาร : สารศิริราช ปีที่ 64 ฉบับที่ 6
แหล่งที่มา : http://www.smj.si.mahidol.ac.th/sirirajmedj/index.php/smj/article/view/477
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
The Effectiveness of Mind Map as a Teaching Tool for Medical Students

ผู้แต่ง : Sidayu Suriya, Nuntra Suwantarat
ชื่อวารสาร : Asian Medical Journal and Alternative Medicine
แหล่งที่มา : https://asianmedjam.com/index.php/amjam/article/view/342/1245
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Thai Medical Students Self Assessment of Palliative Care Competencies

ผู้แต่ง : Sukanya Srisawat and Temsak Phungrassami
ชื่อวารสาร : Palliative Care: Research and Treatment
แหล่งที่มา : http://www.la-press.com/thai-medical-students-self-assessment-of-palliative-care-competencies-article-a3210
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
Technologies-Enhanced Anatomical Study in Undergraduate Medical Students in One of the Medical Schools in Thailand

ผู้แต่ง : Pakpoom Thintharua, Permphan Dharmasaroja
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal Vol.44 No.4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/250876/173570
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Survey of the Undergraduate Health Status during the Outbreak of COVID-19: a Case Study of an Urban University in Thailand

ผู้แต่ง : Areeya Jirathananuwat, Thira Woratanarat, Pramote Papukdee
ชื่อวารสาร : Vajira Medical Journal : Journal of Urban Medicine ปีที่ 67 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/VMED/article/view/264906
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Stress and Coping Strategies among Thai Medical Students in a Southern Medical School

ผู้แต่ง : Naruttha Norphun, Jarurin Pitanupong, Aimorn Jiraphan
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 72 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/240123/164299
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Situational Analysis of Palliative Care Education in Thai Medical Schools

ผู้แต่ง : Krishna Suvarnabhumi, Non Sowanna, Surin Jiraniramai, Darin Jaturapatporn, Nonglak Kanitsap, Chiroj Soorapanth, Kanate Thanaghumtorn, Napa Limratana, Lanchasak Akkayagorn, Dusit Staworn, Rungnirand Praditsuwan, Naporn Uengarporn, Teabaluck Sirithanawutichai, Komwudh Konchalard, Chaturon Tangsangwornthamma, Mayuree Vasinanukorn and Temsak Phungrassami
ชื่อวารสาร : Palliative Care: Research and Treatment
แหล่งที่มา : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25278759
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
Self-evaluation of Sexual History Taking Skills Among Medical Students in Southern Thailand

ผู้แต่ง : Thareerat Ananchaisarp,Jirayu Likitkamchorn,Jirapat Jitsaard,Natthanit srisuriya,Natvara Panichkittikul,Porramat Chuthong,...[et al]
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 75 ฉบับที่ 11
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/264811/181410
ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
2567
Resilience, Perceived Stress from Adapted Medical Education Related to Depression among Medical Students during the COVID-19 Pandemic

ผู้แต่ง : Boonyarit Chakeeyanun, Nahathai Wongpakaran , Tinakon Wongpakaran ... [et al.]
ชื่อวารสาร : Healthcare (Basel) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9859097/
ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
2567
Reliability of Self-Assessment among Medical Students at Walailak University

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri and Tharin Phenwan
ชื่อวารสาร : Srinagarind Medical Journal
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/130303
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561
Reliability and validity study of the Thai adaptation of the Maslach Burnout Inventory-Student Survey among preclinical medical students at a medical school in Thailand

ผู้แต่ง : Wasit Wongtrakul, Yodying Dangprapai, Nattha Saisavoey, Naratip Sa-nguanpanich3
ชื่อวารสาร : Frontiers in Psychology ปีที่ 14
แหล่งที่มา : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1054017/full
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Relationship of mental health and burnout with empathy among medical students in Thailand: A multicenter cross-sectional study

ผู้แต่ง : Jarurin Pitanupong, Katti Sathaporn, Pichai Ittasakul, Nuntaporn Karawekpanyawong
ชื่อวารสาร : PLOS ONE ปี่ที่ 18 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0279564
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Psychometric Properties of the Thai Mental Health Literacy Scale in Sixth-Year Medical Students

ผู้แต่ง : Gobhathai Sittironnarit, Rungsipohn Sripen, Sucheera Phattharayuttawat
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 74 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/255968/174216
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Problem-Based learning and Team-Based Learning for 3rd year Medical Students in Faculty of Medicine, Naresuan University

ผู้แต่ง : Unyaporn Rungrattanachai, Rossukon Khotcharrat, Inthiporn Kositanurit ... [et al.]
ชื่อวารสาร : Trends of Humanities and Social Sciences Research ปี่ที่ี่ 10 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/260377
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Preclinical medical student satisfaction of Team-based learning in Chiang Mai University

ผู้แต่ง : Komson Wannasai, Wisanu Rottuntikarn, Atiporn Sae-ung ... [et al.]
ชื่อวารสาร : The Asia Pacific Scolar ปีที่ 8 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://medicine.nus.edu.sg/taps/issues/preclinical-medical-student-satisfaction-of-team-based-learning-in-chiang-mai-university/
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Perception of Learning Environment Among Clinical Year Thai Medical Students in Surat Thani Hospital Under the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctors

ผู้แต่ง : Panipilat Yensabai, Panitee Poonpetcharat
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal ปีที่ 47 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/266341
ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
2567
Patients’ attitude and factors influencing the acceptance of medical students’ participation in pelvic examination

ผู้แต่ง : Nisakorn Deesaen, Kongpop Sutantikorn, Punyanuch Phonngoenchai, Sakchai Chaiyamahapruk, Patcharada Amatyakul
ชื่อวารสาร : The Asia Pacific Scholar (TAPS) Vol.7 No.1
แหล่งที่มา : https://medicine.nus.edu.sg/taps/issues/patients-attitude-and-factors-influencing-the-acceptance-of-medical-students-participation-in-pelvic-examination/
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Online Pathology Education for Medical Students: Lessons Learned During COVID-19 Lockdown in Central Thailand

ผู้แต่ง : Thiyaphat Laohawetwanit
ชื่อวารสาร : Asian Medical Journal and Alternative Medicine ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://asianmedjam.com/index.php/amjam/article/view/288/1158
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
NEEDS AND OPINIONS OF STUDENTS WHO STUDIED FOR THE HIGHER GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCES PROGRAMS, FACULTY OF MEDICINE, CHIANG MAI UNIVERSITY

ผู้แต่ง : Peerasak Lerttrakarnnon and Kanyarat Klamard
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 49 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/sea-130565
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
Mistreatment in paediatric residency programs in Thailand: a national survey

ผู้แต่ง : Atipotsawee Tungsupreechameth, Pornthep Tanpowpong, Pongtong Puranitee
ชื่อวารสาร : Medical Education Online ปีที่ 28 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37270793/
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Medical Students’ Knowledge of Diagnosis and Assessment of Physical Disability

ผู้แต่ง : Duangnapa Sirisopon
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 6
แหล่งที่มา : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/253392
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Medical Students and The Acceptance by Psychiatric Patients

ผู้แต่ง : Nahathai Wongpakaran, Tinakon Wongpakaran, Sirijit Suttajit and Sitthinant Tanjakwaranont
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 44 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://www.thaiscience.info/Journals/Article/CMMJ/10905071.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2548
2548
Longitudinal Analysis of Integrating Evidence-based Medicine Into a Medical Student Curriculum

ผู้แต่ง : Tippawan Liabsuetrakul, Thitima Suntharasaj, Boonsin Tangtrakulwanich, Thida Uakritdathikarn and Panumad Pornsawat
ชื่อวารสาร : International Family Medicine
แหล่งที่มา : http://www.stfm.org/FamilyMedicine/Vol41Issue8/Liabsuetrakul585
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
Knowledge regarding human papillomavirus and cervical cancer prevention among medical students from Chulalongkorn University in Thailand

ผู้แต่ง : Monchada Sukrong ... [et al.]
ชื่อวารสาร : BMC Women's Health ปีที่ 24 ฉบับที่ 129
แหล่งที่มา : https://link.springer.com/article/10.1186/s12905-024-02933-3
ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
2567
Job-Seeking Anxiety Resilience and Family Influence on Career Decision-Making among Senior Undergraduate Students in Southern Thailand during the COVID -19 Pandemic

ผู้แต่ง : Napakkawat Buathong, Nattapong Pattanalertpaiboon, Kanokpit Wattanapaiboon, Jeerapat Piriyakoontorn, Chutikarn Thaweechai, Pratsara Pinkaew, Phurinut Sriket, Warat Setasuban, Suppanut Komjakraphan
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 73 ฉบับที่ 6
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/251269/170741
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Integration of the WFME Standards and AUN-QA Criteria for Student Assessment in Undergraduate Medical Education

ผู้แต่ง : Permphan Dharmasaroja
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/240075/168554
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Impostor phenomenon, mental health status and coping strategies among medical students in Southern Thailand

ผู้แต่ง : Napakkawat Buathong ... [et al.]
ชื่อวารสาร : Chulalongkorn Medical Journal ปีที่ 67 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he05.tci-thaijo.org/index.php/CMJ/article/view/41/30
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Histology Study in Undergraduate Medical Education

ผู้แต่ง : Pakpoom Thintharua, Permphan Dharmasaroja
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal Vol.43 No.3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/242429/167156
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Favorable teaching styles and teacher characteristics based on the perceptions of medical and non-medical students

ผู้แต่ง : Veeravan Lekskulchai, Pathama Leewanich
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/240844/164145
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Factors associated with the improvement of the empathy levels among clinical-year medical students in Southern Thailand: a university-based cross-sectional study

ผู้แต่ง : Katti Sathaporn, Jarurin Pitanupong
ชื่อวารสาร : BMC Psychology ปีที่ 10 ฉบับที่ 128
แหล่งที่มา : https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-022-00842-4
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Factors associated with academic performance among clinical year medical students: A cross-sectional study in a Southern Thailand medical school

ผู้แต่ง : Supinya Sono , Jutinun Kittivarapong, Natchanok Chawakitchareon ... [et al.]
ชื่อวารสาร : Polish Annals of Medicine ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.paom.pl/Factors-associated-with-academic-performance-among-clinical-year-medical-students,146748,0,2.html
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Expert consensus on core topics of sustainable development online learning module for family physicians: a Delphi study

ผู้แต่ง : Krishna Suvarnabhumi, Sujitra Jorajit, Wan Dechpichai and Jarus Ativitthayaporn
ชื่อวารสาร : BMJ Open
แหล่งที่มา : https://bmjopen.bmj.com/content/12/12/e061407
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Examination preparedness for the Medical Competency Assessment Test for National License step I: Pilot study

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri and Tharin Phenwan
ชื่อวารสาร : Journal of Learning Innovations Walailak University
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/article/view/107686
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
2560
Efficacy of Communication Skills Training of Preclinical Medical Students via Health Literacy Teaching of High School Students: A Pilot Study

ผู้แต่ง : Tissana Prasartseree, Pittaya Dankulchai, Yodying Dangprapai, Thanjira Jiranantakan
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 73 ฉบับที่ 8
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/252276/171450
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Effect of smartphone overuse on sleep problems in medical students

ผู้แต่ง : Pairoj Boonluksiri
ชื่อวารสาร : The Asia Pacific Scholar (TAPS)
แหล่งที่มา : https://medicine.nus.edu.sg/taps/effect-of-smartphone-overuse-on-sleep-problems-in-medical-students/
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561
Effect of continuous education for evidence-based medicine practice on knowledge, attitudes and skills of medical students

ผู้แต่ง : Tippawan Liabsuetrakul, Thanitha Sirirak, Sathana Boonyapipat and Panumad Pornsawat
ชื่อวารสาร : Journal of Evaluation in Clinical Practice
แหล่งที่มา : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2753.2012.01828.x/abstract
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
Dropout thought among medical students at Faculty of Medicine Prince of Songkla UniversityRunning Head: dropout thought among medical students

ผู้แต่ง : Jarurin Pitanupong, Jaturaporn Sangkool, Pakawat Wiwattanaworaset, Suchawadee Pongthanawisut, Teerapat Teetharathul, Aimorn Jiraphan
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/243139/165324
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Development of a questionnaire to evaluate the attitudes towards home health visits in applied Thai traditional medical students: A pilot study

ผู้แต่ง : Sarunthorn Puttipaibool, Athippat Tantiwongsekunakorn, Kaittiyos Kuldejchaichan, Sukree Kade, Sirikan Poopong, Photnicha Jaturapat, et al.
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 66 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/473-8-11.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Depression, smartphone addiction, and association factors among preclinical medical students

ผู้แต่ง : Aticha Wattanaudomchaia, Sookjaroen Tangwongchaia, Decha Lalitanantponga
ชื่อวารสาร : Chulalongkorn Medical Journal ปีที่ 67 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he05.tci-thaijo.org/index.php/CMJ/article/view/13/5
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Correlation of the scores on different comprehensive examinations and the Medical Competency Assessment Test for National License: a mixed methods study

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri and Tharin Phenwan
ชื่อวารสาร : Thammasat Medical Journal
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/116918
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561
Comparison of educational environments in different sized rural hospitals during a longitudinal integrated clerkship in Thailand.

ผู้แต่ง : Boonluksiri P, Thongmak T, Warachit B.
ชื่อวารสาร : Rural Remote Health. 2021 ปีที่ 21 ฉบับที่4
แหล่งที่มา : https://www.rrh.org.au/journal/article/6883
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Comparison of Academic Outcomes of Epidemiology and Biostatistics Course between Traditional Lecture and Flipped Classroom Blended approach in 2nd Year Medical Students: A Retrospective Cohort Study

ผู้แต่ง : On-anong Binsomprasong, Lokachet Tanasugarn, Pongsakorn Buraphat, Mayuree Homsanit
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 71 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/180757/128295
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
Chronicle of Anatomical Education in Thailand: Experiences at Siriraj Medical School

ผู้แต่ง : Adisorn Ratanayotha, Eve Mon Oo
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 74 ฉบับที่ 7
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/258519/176302
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Changes in the VARK Learning Style from the First to the Second Preclinical Year of Medical Students: A Follow-up Cross-sectional Questionnaire Study in a Thai Medical School

ผู้แต่ง : Punyapat Maprapho, Chantacha Sitticharoon, Pailin Maikaew, Vasu Lertsiripatarajit, Issarawan Keadkraichaiwat, Nipith Charoenngam
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/260867/178526
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Challenges in Problem-Based Learning and Suggested Solutions at the School of Medicine, Walailak University: A Mixed-Methods Study

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/100506
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561
Benefits of Undergraduate International Research Presentation in Thai Medical Students’ Perspectives

ผู้แต่ง : Sakarn Charoensakulchai, Anupong Kantiwong
ชื่อวารสาร : AMEE MedEdPublish Vol.9
แหล่งที่มา : https://www.mededpublish.org/articles/9-268
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Attitudes and Knowledge of Thai Health Professionals and the General Public Toward Using 70% Isopropyl Alcohol Before Intradermal, Subcutaneous, and Intramuscular Injections/Vaccinations

ผู้แต่ง : Chuenchom Chueluecha, Intouch Amphaiphan, Nisarath Thirati, Nisachon Nitiyarom, Pitchayathida Kronpet
ชื่อวารสาร : Asian Medical Journal and Alternative Medicine ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://asianmedjam.com/index.php/amjam/article/view/319/279
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Assessment of dropout rates in the preclinical years and contributing factors: a study on one Thai medical school

ผู้แต่ง : Sorawit Wainipitapong, Mayteewat Chiddaycha
ชื่อวารสาร : BMC Medical Education
แหล่งที่มา : https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-022-03527-z
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Assessment of awareness of radiation protection and knowledge of radiation dose among 5th year medical students and radiology residents at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Thailand

ผู้แต่ง : Sripusanapan A, Jariyawattana K, Deepan N, Thansuwonnont P, Ekpatanaparnich T and Inmutto N
ชื่อวารสาร : Chiang Mai Medical Journal ปีที่ 59 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/246686/167174
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
An exploratory university-based cross-sectional study of the prevalence and reporting of mistreatment and student-related factors among Thai medical students

ผู้แต่ง : Waravudh Naothavorn, Pongtong Puranitee, Winitra Kaewpila, Sutida Sumrithe, Sylvia Heeneman, Walther N. K. A. van Mook & Jamiu O. Busari
ชื่อวารสาร : BMC Medical Education
แหล่งที่มา : https://link.springer.com/article/10.1186/s12909-023-04462-3
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Altruism Characteristics of First Year Medical Students, Naresuan University

ผู้แต่ง : Thirdsak Pholchan, Paitoon Chuangchum
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/251841
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Active Learning Classes in a Preclinical Year May Help Improving Some Soft Skills of Medical Students

ผู้แต่ง : Korakrit Imwattana, Yodying Dangprapai, Popchai Ngamskulrungroj
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 72 ฉบับที่ 5
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/241933/164651
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
A small group learning for evidence-based medicine in pre-clinical medical students

ผู้แต่ง : Tharin Phenwan and Weeratian Tawanwongsri
ชื่อวารสาร : AMEE MedEdPublish
แหล่งที่มา : https://www.mededpublish.org/articles/6-98
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
2560
A Method for Teaching “Safe Listening” Integrated with Early Clinical Exposure for Third-Year Medical Students

ผู้แต่ง : Suwicha Kaewsiri Isaradisaikul, Pattira Rungruangsarn, Thita Chantachote
ชื่อวารสาร : Biomedical Sciences and Clinical Medicine ปีที่ 63 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/268224
ปีที่ตีพิมพ์ : 2567
2567

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.