นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL25662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
การศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษากับผลการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเรียนในชั้นคลินิก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : ทนงศักดิ์ วิแหลม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 3 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : #
ปีที่ตีพิมพ์ : 2546
2546

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.