นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL25662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
สภาพความต้องการจำเป็นและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ผู้แต่ง : รุ่งรัตน์ ผลสวัสดิ์, พิสิทธิ์ ไข่แก้ว
ชื่อวารสาร : Journal of Roi Kaensarn Academi ปีที่ 8 ฉบับที่ 5
แหล่งที่มา : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/260479/176078
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกในมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง : จุฑามาศ จันต๊ะโมกข์, วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
ชื่อวารสาร : วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ี่ 2
แหล่งที่มา : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/BSRI/article/view/263115/178486
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ต่อการเรียนวิชานิติเวชด้วยปัญญาประดิษฐ์

ผู้แต่ง : บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal ปีที่ 46 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/262473/179901
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนกระบวนการวินิจฉัยโรคแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลในการวินิจฉัยทางการแพทย์ของนักศึกษาแพทย์ในระดับชั้นคลินิก

ผู้แต่ง : อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง, เนาวนิตย์ สงคราม, ศริญญา ตั้งสิทธิโชค ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/248761/176727
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
The Use of SOLO Taxonomy in Medical Education Training for Medical Teachers

ผู้แต่ง : Permphan Dharmasaroja
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal ปีที่ 46 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/262412/179905
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
The role of online virtual microscopy in improving medical students' performance and preference in pathology : experience from a medical school in Thailand

ผู้แต่ง : Thiyaphat Laohawetwanit, Anthicha Kunjantarachot, Sompon Apornvirat
ชื่อวารสาร : Asian Medical Journal and Alternative Medicine ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://asianmedjam.com/index.php/amjam/article/view/336/1255
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
The Prevalence and Associated Factors of Depression among Residents in Training in a Northern Thailand University: A Cross-sectional Study

ผู้แต่ง : Punjaree WiriyacosolL, Kamolchanok Chimnuan , Nuntaporn Karawekpanyawong , Saranat Orrapin, Suttipong
ชื่อวารสาร : Chaingmai Medical Journal
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/255071/176878
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Impostor phenomenon, mental health status and coping strategies among medical students in Southern Thailand

ผู้แต่ง : Napakkawat Buathong ... [et al.]
ชื่อวารสาร : Chulalongkorn Medical Journal ปีที่ 67 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he05.tci-thaijo.org/index.php/CMJ/article/view/41/30
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Depression, smartphone addiction, and association factors among preclinical medical students

ผู้แต่ง : Aticha Wattanaudomchaia, Sookjaroen Tangwongchaia, Decha Lalitanantponga
ชื่อวารสาร : Chulalongkorn Medical Journal ปีที่ 67 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he05.tci-thaijo.org/index.php/CMJ/article/view/13/5
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566
Changes in the VARK Learning Style from the First to the Second Preclinical Year of Medical Students: A Follow-up Cross-sectional Questionnaire Study in a Thai Medical School

ผู้แต่ง : Punyapat Maprapho, Chantacha Sitticharoon, Pailin Maikaew, Vasu Lertsiripatarajit, Issarawan Keadkraichaiwat, Nipith Charoenngam
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/260867/178526
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
2566

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.