นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL256725662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502552549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549

ผู้แต่ง : ภรณี เอื้อจรัสพันธุ์, คมกฤษณ์ มูลกาย, สาธิษฐ์ มะโนปัญญา, จุฑาสินี ไพบูลย์, อรชา เกาะแก้ว, สมเดช พินิจสุนทร และ นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1257
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์คาราโอเกะ เรื่องหลักการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : กันตพร ยอดใชย, อารีย์วรรณ อ่วมตานี และ วิฑูรย์ สังฆรักษ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/25_6/pdf25.6/07Yodchai.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
ความเครียด และการจัดการความเครียด ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ, กฤติยา โสมะเกษตรินทร์, กิตติศักดิ์ สุรประยูร, ไกรวุฒิ เลื่อมประเสริฐ, นุชวดี วันแก้ว, ภากรณ์ หอมจำปา, นฤมล สินสุพรรณ และ สุชาดา ภัยหลีกลี้
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1286
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสอนภาคปฏิบิตัแก่นักศึกษาพยาบาลของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนด้วยระบบพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

ผู้แต่ง : นันทนา น้ำฝน, อารี ชีวเกษมสุข และ ณิชาภา วุฒิวัฒน์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 11
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/61-5-6.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้วิธีสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ตัวช่วย และวิธีสอนดั้งเดิม ในการตรวจลานสายตาผู้ป่วย

ผู้แต่ง : หญิง สุพัฒนวงศ์ และวิศนี ตันติเสวี
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 5
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/58-2-3.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การศึกษาเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสตูรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 7 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/17644/15745
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในวิชาถ่ายภาพทางการแพทย์ 2

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก, จงเจริญ เมตตา และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1275
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการทำงานของบัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2547

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, ดุษฎี มุสิกโปดก และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1279
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, จงเจริญ เมตตา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ และ มณเฑียร เปสี
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1223
ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
2550

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.