นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL25662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
แบบประเมินมุมมองของแพทย์ต่อความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ฉบับนักศึกษาแพทย์ Mental Illness: Clinicians’ Attitudes Scale (Medical student version) MICA-2 ฉบับภาษาไทย

ผู้แต่ง : นิส สีห์รา, นิชาดา นิมมาวิชญ์, ศรัณย์ วานิชพงษ์พันธุ์, วรภัทร รัตอาภา
ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 65 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/228293/167637
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก

ผู้แต่ง : ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/244780/166164
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
ความพึงพอใจและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้งานระบบ E-portfolio ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ศรพลช สันติวรวุฒิ, กันติชา พิริยะเมธา, ณัฐวัฒน์ ชัยสุวิรัตน์, ตวงพร พรชัย, ศิริลักษณ์ ฉลองกชกร, สมพงษ์ ศรีแสนปาง, สมเดช พินิจสุนทร, สายพิณ สิมสาแก้ว
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 35 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=2455
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานขณะป่วยในแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง : วิทวัส สุรวัฒนสกุล, ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์, พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 59 ฉบับที่2
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/243596/165400
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
The use of virtual pathology in teaching medical students: first experience of a medical school in Thailand

ผู้แต่ง : Thiyaphat Laohawetwanit
ชื่อวารสาร : AMEE MedEdPublish Vol.9
แหล่งที่มา : https://www.mededpublish.org/articles/9-116
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Stress and Coping Strategies among Thai Medical Students in a Southern Medical School

ผู้แต่ง : Naruttha Norphun, Jarurin Pitanupong, Aimorn Jiraphan
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 72 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/240123/164299
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Integration of the WFME Standards and AUN-QA Criteria for Student Assessment in Undergraduate Medical Education

ผู้แต่ง : Permphan Dharmasaroja
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/240075/168554
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Histology Study in Undergraduate Medical Education

ผู้แต่ง : Pakpoom Thintharua, Permphan Dharmasaroja
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal Vol.43 No.3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/242429/167156
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Favorable teaching styles and teacher characteristics based on the perceptions of medical and non-medical students

ผู้แต่ง : Veeravan Lekskulchai, Pathama Leewanich
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/240844/164145
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Dropout thought among medical students at Faculty of Medicine Prince of Songkla UniversityRunning Head: dropout thought among medical students

ผู้แต่ง : Jarurin Pitanupong, Jaturaporn Sangkool, Pakawat Wiwattanaworaset, Suchawadee Pongthanawisut, Teerapat Teetharathul, Aimorn Jiraphan
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/243139/165324
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Benefits of Undergraduate International Research Presentation in Thai Medical Students’ Perspectives

ผู้แต่ง : Sakarn Charoensakulchai, Anupong Kantiwong
ชื่อวารสาร : AMEE MedEdPublish Vol.9
แหล่งที่มา : https://www.mededpublish.org/articles/9-268
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Assessment of awareness of radiation protection and knowledge of radiation dose among 5th year medical students and radiology residents at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Thailand

ผู้แต่ง : Sripusanapan A, Jariyawattana K, Deepan N, Thansuwonnont P, Ekpatanaparnich T and Inmutto N
ชื่อวารสาร : Chiang Mai Medical Journal ปีที่ 59 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/246686/167174
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563
Active Learning Classes in a Preclinical Year May Help Improving Some Soft Skills of Medical Students

ผู้แต่ง : Korakrit Imwattana, Yodying Dangprapai, Popchai Ngamskulrungroj
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 72 ฉบับที่ 5
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/241933/164651
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
2563

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.