นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL25662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ปรกอบวิชาชีพเวชกรรมในขั้นตอนที่หนึ่งของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์, นุชนาฏ เสือเล็ก, ภาสกร ศรีทิพย์สุโข, พรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช, กุลบูรณ์ เกียรติบุตร, อารี เทเลอร์, ณัฐพล สุขประเสริฐ, ศิริเพ็ญ ต่ออุดม และ วชิราภรณ์ กรรุดปทุม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 12 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/13926/12642
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนชั้นมัธยมปลายกับผลการเรียนชั้นเตรียมแพทย์

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, ปิยธิดา คูหิรัญรัตน์, สมพงษ์ ศรีแสนปาง, พวงพยอม แก้วพิลา, กัญญาพัชร วรสิงห์ และ จินตนา สัตยาศัย
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1744
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
การสร้างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

ผู้แต่ง : วัลลี สัตยาศัย
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 12 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/13902/12601
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
การจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ (ทักษะ) ด้านสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาแพทย์ในหลักสูตรรายวิชาชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย และ สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/14023/12754
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
The Impact of Item Writer Training on Item Statistics of Multiple-Choice Items for Medical Student Examination

ผู้แต่ง : Cherdsak Iramaneerat
ชื่อวารสาร : สารศิริราช ปีที่ 64 ฉบับที่ 6
แหล่งที่มา : http://www.smj.si.mahidol.ac.th/sirirajmedj/index.php/smj/article/view/477
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
Thai Medical Students Self Assessment of Palliative Care Competencies

ผู้แต่ง : Sukanya Srisawat and Temsak Phungrassami
ชื่อวารสาร : Palliative Care: Research and Treatment
แหล่งที่มา : http://www.la-press.com/thai-medical-students-self-assessment-of-palliative-care-competencies-article-a3210
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555
Effect of continuous education for evidence-based medicine practice on knowledge, attitudes and skills of medical students

ผู้แต่ง : Tippawan Liabsuetrakul, Thanitha Sirirak, Sathana Boonyapipat and Panumad Pornsawat
ชื่อวารสาร : Journal of Evaluation in Clinical Practice
แหล่งที่มา : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2753.2012.01828.x/abstract
ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
2555

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.