นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL25662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ต่อการนำประโยชน์ที่ได้จากวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem -based learning) มาใช้คลินิก

ผู้แต่ง : มณฑาทิพย์ มณีโชติรัตน์, วัลลี สัตยาศัย และ บุญา ปานพรม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : #
ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
2547

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.