นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL25662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
สหวิทยาการระหว่างสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการแพทย์เพื่อประยุกต์ในการเรียนการสอนแพทยศาสตร์

ผู้แต่ง : ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/13371/12030
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ต่อการใช้บริการของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ธนัชพร วิศวไพศาล, กอบกาญจน์ กุลสุจริต, ณรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนสิทธิ์, พรพิมล จอมทอง, เทพพิทักษ์ พันสีหะ, มาลินทิพย์ วงศ์ชา, ยุวรี ชินทอง, มานพ คณะโต, บุษกร อุสส่าห์กิจ และ ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1790
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : สมพิศ คินทรักษ์ และ วิกุล วิสาลเสสถ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/31_5_2013/01_sompid(55047).pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ภาพรวมของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่ง : ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/15441/14705
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ผลสัมฤทธิ์ของการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาแพทย์ในโครงการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, ปิยธิดา คูหิรัญรัตน์, จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล, พวงพยอม แก้วพิลา, รินันท์ ศิลาอ่อน และ ธงชัย ประฏิภาณวัตร
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1823
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
คุณภาพชีวิตของแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์, จตุรพร แสงกูล, ยุรัชชา ปรีชา, ฐิติมา สุนทรสัจ, จันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย และ สุภาพรรณ จิตต์โสภณ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/31_6_2013/03supaporn.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ความเป็นวิชาชีพแพทย์: วิธีการสอนและการเรียน บทบาทและการประเมิน

ผู้แต่ง : วีระพล จันทร์ดียิ่ง และณัฐพร จันทร์ดียิ่ง
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/31_3_2013/06_verapol.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ผู้แต่ง : กนกอร ไชยคำ, พินสุดา คลังแสง และ บุญเพ็ง พาละเอ็น
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1819
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
ความมั่นใจและความถูกต้องของนักศึกษาแพทย์ในการใส่ท่อช่วยหายใจและการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง

ผู้แต่ง : ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/31_3_2013/04_sasikaan(55038).pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผู้แต่ง : ปิยนุช ยอดสมสวย
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/13704/12353
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : บงกช เอี่ยมชื่น, ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ และ พรทิพย์ ไชยโส
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/13831/12504
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, เฉลิมชัย อภิญญานุรักษ์, มณเฑียร เปสี และ จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1825
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
กระบวนการสื่อสารของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ผู้แต่ง : จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และ อานนท์ วิทยานนท์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/31_6_2013/01jarurin.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556
Situational Analysis of Palliative Care Education in Thai Medical Schools

ผู้แต่ง : Krishna Suvarnabhumi, Non Sowanna, Surin Jiraniramai, Darin Jaturapatporn, Nonglak Kanitsap, Chiroj Soorapanth, Kanate Thanaghumtorn, Napa Limratana, Lanchasak Akkayagorn, Dusit Staworn, Rungnirand Praditsuwan, Naporn Uengarporn, Teabaluck Sirithanawutichai, Komwudh Konchalard, Chaturon Tangsangwornthamma, Mayuree Vasinanukorn and Temsak Phungrassami
ชื่อวารสาร : Palliative Care: Research and Treatment
แหล่งที่มา : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25278759
ปีที่ตีพิมพ์ : 2556
2556

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.