นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL256725662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502552549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์จบใหม่: การสำรวจระดับประเทศ

ผู้แต่ง : เจตน์รัตนจีนะ, ศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน, สิรวิชญ์ กลวัชร, กิตติธัช ตันติธนวัฒน์ และ กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/16-6.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : ญาณีนาถ สุวรรณชัย
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/33175/28202
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้หุ่นฝึกทั่วไปและหุ่นฝึกที่มีอุปกรณ์ประเมินทักษะสำหรับการสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่ง : พลพันธ์ บุญมาก, สุหัทยา บุญมาก, ดนุ เกสรสิริ และ ปรารถนา วิทยาไพโรจน์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1924
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558
การฝึกอบรมการใช้อีเลิร์นนิงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (มูเดิ้ล)

ผู้แต่ง : สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์, พรชนก นุชนารถ, รุจิรา เลิศกิตติวรากุล และ ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/33171
ปีที่ตีพิมพ์ : 2558
2558

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.