นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL25662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
เครื่องมือช่วยสอน: หุ่นฝึกใส่สายระบายทรวงอก

ผู้แต่ง : อับดลอาซีด หนิมุสา, วรวิทย์ จิตติถาวร และ เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/26_5/pdf26-5/10updol-513.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
สถานภาพการทำวิจัยและอุปสรรคในการนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลหลังจบการศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : วิภา แซ่เซี้ย, ประณีต ส่งวัฒนา, วันดี คหะวงศ์ และ สุรีพรรณ สุวรรณ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/26_5/pdf26-5/04vipa.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ผลของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องคลอด ของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง : ศศิกานต์ กาละ, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ และ โสเพ็ญ ชูนวล
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : https://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4378
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ทักษะการสื่อสารสำหรับการให้คำปรึกษาทางการแพทย์

ผู้แต่ง : ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, นฤมล สินสุพรรณ, อมรรัตน์ รัตนสิริ, วัฒนะ ดิฐสถาพรเจริญ, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ และ เสาวนันท์ บำเรอราช
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1439
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ความรู้และเจตคติของนักศึกษาแพทย์ต่อความปวดจากมะเร็งและการระงับปวด

ผู้แต่ง : - ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี และ ชัชชัย ปรีชาไว
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://smj.medicine.psu.ac.th/index.php/smj/article/view/1041
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549

ผู้แต่ง : จิตติพงษ์ นรินทร์, ธราพงศ์ ธราวุธ, ธิมาพร สังกำเนิด, ปรมัตถ์ ธิมาไชย, พรวรี ปักการะโถ, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ และ นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1496
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่อาศัยในหอพักนักศึกษาแพทย์ ต่อปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาความปลอดภัยในหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : วิษณุ เกตรุน, นพพร วรรณประเสริฐ, ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์, เต็มสิริ ตันสวัสดิ์, นัยนา ตรั่นถิ, เบญจพร สาธิตการมณี, พิมพ์พร พันธุ์คงทรัพย์, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และ นฤมล สินสุพรรณ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1495
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การศึกษาเปรียบเทียบ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีวิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2549-2550

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, จงเจริญ เมตตา และ มณเฑียร เปสี
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1500
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สาขาเวชศาสตร์ชุมชนรับผิดชอบในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๙

ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 8 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : #
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา, ดุษฎี มุสิกโปดก และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1502
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 372 581 รังสีสิทยาคลินิก โดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา 2549

ผู้แต่ง : จตุรัตน์ กันต์พิทยา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, จงเจริญ เมตตา และ มณเฑียร เปสี
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1302
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551
การบริหารเวลาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, นภา หลิมรัตน์, แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์, พวงพยอม แก้วพิลา และ พิศาล ไม้เรียง
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1371
ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
2551

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.