นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL25662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้แต่ง : ธารารัตน์ พรมสาร, ฐิติภรณ์ อรุณถิน, เบญจมาส มั่นอยู่, ฐิติมา สมบัติวงค์
ชื่อวารสาร : ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งที่มา : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244842/168343
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 1-3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้แต่ง : พัชรี พรรณพานิช, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์, แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์, ลติพร อุดมสุข
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 36 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/showpdf.php?file_pdf=2556_06_Patcharee.pdf&art_id=2556
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ผลการใช้ชุดการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องการสวนล้างต่อค่าเฉลี่ยคะแนนทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

ผู้แต่ง : อรุณรัตน์ อุทัยแสง, กุลพิธาน์ จุลเสวก, ณัติยา พรมสาขา ณ สกลนคร, อมรรัตน์ แสงใสแก้ว
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 36 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=2543
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์ศิริราชชั้นปีที่ 6 เกี่ยวกับโรคผิวหนังที่กําาหนดตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

ผู้แต่ง : รุ่งนภา ทองอยู่, จิดาภา เรืองแก้ว, เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล, กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ, ชญาดา ชัยบุตร, รังสิมา กิรติวงศ์วรรณ, สรรญชัย สมบัติไหมไทย, สุมนัส บุณยะรัตเวช
ชื่อวารสาร : เวชบันทึกศิริราช
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240134/169682
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ในประเทศไทย

ผู้แต่ง : พิราวรรณ หนููเสนู, สุวรรณี แรงครุฑ
ชื่อวารสาร : เวชบันทึกศิริราช ปีที่ 14 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/246921/171643
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง : ศรีอาภา อัจฉยะสวัสด
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 36 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/247232/169376
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

ผู้แต่ง : สุวิจักขณ์ อุ่นทวีทรัพย์, ธนกฤต เตียววนากูล, วรัทยา โสมภีร์, ไชยวัฒน์ เทียนเครือ
ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/247232/169376
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
การสํารวจความรู้ ความตระหนักรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

ผู้แต่ง : ญาดา สุวรรณ, สุพิชญา จารุวัฒนดิลก, ธัชชา พนาอุดมสิน, ธนัญญา อมรพรวิวัฒน์, วัลลภินทร์ ไชยปัญญา,ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ, ศิริวุฒิ สุขขี
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 60 ฉบับที่3
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/251880/170209
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
การศึกษาหาจำนวนผู้ป่วยขั้นต่ำในการฝึกทักษะหัตถการใส่ท่อช่วยหายใจในนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่ง : ชยา วีระยุทธวัฒนะ, ธนาวดี ธีรัชฌานันท์, สุจารีย์ ภู่พิพัฒน์ภาพ, บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 60 ฉบับที่3
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/251883/170211
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้ากับการเรียนออนไลน์วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาพยาบาลในยุคปกติใหม่

ผู้แต่ง : ณัฐชยา พลาชีวะ, อาบกนก ทองแถม, บุศรินทร์ หลิมสุนทร, ปราโมทย์ ถ่างกระโทก
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal Vol.44 No.2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/246926/170945
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
The Relationship between Mental Health with the Level of Empathy Among Medical Students in Southern Thailand: A University-Based Cross- Sectional Study

ผู้แต่ง : Katti Sathaporn, Jarurin Pitanupong
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 73 ฉบับที่ 12
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/255149/173336
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Technologies-Enhanced Anatomical Study in Undergraduate Medical Students in One of the Medical Schools in Thailand

ผู้แต่ง : Pakpoom Thintharua, Permphan Dharmasaroja
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal Vol.44 No.4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/250876/173570
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Medical Students’ Knowledge of Diagnosis and Assessment of Physical Disability

ผู้แต่ง : Duangnapa Sirisopon
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 6
แหล่งที่มา : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/253392
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Job-Seeking Anxiety Resilience and Family Influence on Career Decision-Making among Senior Undergraduate Students in Southern Thailand during the COVID -19 Pandemic

ผู้แต่ง : Napakkawat Buathong, Nattapong Pattanalertpaiboon, Kanokpit Wattanapaiboon, Jeerapat Piriyakoontorn, Chutikarn Thaweechai, Pratsara Pinkaew, Phurinut Sriket, Warat Setasuban, Suppanut Komjakraphan
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 73 ฉบับที่ 6
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/251269/170741
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Efficacy of Communication Skills Training of Preclinical Medical Students via Health Literacy Teaching of High School Students: A Pilot Study

ผู้แต่ง : Tissana Prasartseree, Pittaya Dankulchai, Yodying Dangprapai, Thanjira Jiranantakan
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 73 ฉบับที่ 8
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/252276/171450
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Comparison of educational environments in different sized rural hospitals during a longitudinal integrated clerkship in Thailand.

ผู้แต่ง : Boonluksiri P, Thongmak T, Warachit B.
ชื่อวารสาร : Rural Remote Health. 2021 ปีที่ 21 ฉบับที่4
แหล่งที่มา : https://www.rrh.org.au/journal/article/6883
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Attitudes and Knowledge of Thai Health Professionals and the General Public Toward Using 70% Isopropyl Alcohol Before Intradermal, Subcutaneous, and Intramuscular Injections/Vaccinations

ผู้แต่ง : Chuenchom Chueluecha, Intouch Amphaiphan, Nisarath Thirati, Nisachon Nitiyarom, Pitchayathida Kronpet
ชื่อวารสาร : Asian Medical Journal and Alternative Medicine ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://asianmedjam.com/index.php/amjam/article/view/319/279
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564
Altruism Characteristics of First Year Medical Students, Naresuan University

ผู้แต่ง : Thirdsak Pholchan, Paitoon Chuangchum
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/251841
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
2564

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.