ที่ปรึกษา

ผศ.พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์

Asst. Prof. Kanyika Chamniprasas

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์

Asst.Prof.Supaporn Dissaneevate

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.นพ.พรพนิต ดิสนีเวทย์

Asst.Prof.Pornpanit Dissaneewate

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ประธาน

ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

Asst. Prof. Krishna Suvarnabhumi

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน

กรรมการ

อัษฏาพร แกล้วทนงค์

Ausadaporn Kleawtanong

ฝ่ายอำนวยการการศึกษา

โสภิณ แก้วสลับศรี

Sophin Keawsalabsri

งานเทคโนโลยีการเรียนรู้และสร้างเสริมนวัตกรรม

ศุลีพร ช่วยชูวงศ์

Suleeporn Chouychuwong

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม

Srirat Fungtosatum

งานเทคโนโลยีการเรียนรู้และสร้างเสริมนวัตกรรม

ดลเหลาะ ริดโต

Donloah Ritto

ฝ่ายอำนวยการการศึกษา

ธนากร สะอาดดี

Tanakorn Saarddee

ฝ่ายอำนวยการการศึกษา

กรณ์วรัตน์ นิลชาติ

Konwarat Ninlachart

งานเทคโนโลยีการเรียนรู้และสร้างเสริมนวัตกรรม

ประภัสสร ปัญโญ

Prapatsorn Panyo

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฤชากร สุขพันธุ์

Ruchakorn Sukhahan

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภัทนี มุ่งวัฒนสมบัติ

Pattanee Mungwattanasomba

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาทิพย์ ทองนวล

Sathip Thongnuan

งานเทคโนโลยีการเรียนรู้และสร้างเสริมนวัตกรรม

ปทิตตา ทองประเสริฐ

Patitta Tongprasert

ฝ่ายอำนวยการการศึกษา

 • รายชื่อคณะทำงานชุดก่อตั้ง

  นพ.รายิน อโรร่าที่ปรึกษา สบพช.
  ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิคณะผู้จัดทำ
  อัษฎาพร แกล้วทนงค์คณะผู้จัดทำ
  โสภิณ แก้วสลับศรีคณะผู้จัดทำ
  ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรมคณะผู้จัดทำ
  สาทิพย์ ทองนวลคณะผู้จัดทำ
  กรณ์วรัตน์ นิลชาติคณะผู้จัดทำ
  ธนากร สะอาดดีคณะผู้จัดทำ
  ดลเหลาะ ริดโตคณะผู้จัดทำ
  ศุภกฤษฎ์ เชื้อแก้วคณะผู้จัดทำ
  จุฑาทิพย์ ศรีสุวรรณคณะผู้จัดทำ

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.