เกี่ยวกับเรา
About Us

เวปไซต์แหล่งข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษา มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาให้กับคณาจารย์และผู้สนใจที่ต้องการค้นคว้าความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา ซึ่งความรู้หรือข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาในยุคปัจจุบันนั้น ยังมีไม่แพร่หลายมากนัก และกระจัดกระจายขาดแหล่งข้อมูลที่เป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้สนใจศึกษาขาดแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง

พ.ศ. 2557-2563 เวปไซต์แหล่งข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Medical Education Resources) ได้รับความร่วมมือกับสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำเนินสานต่อและพัฒนาเวปไซต์เข้าสู่มาตรฐานด้านข้อมูลแพทยศาสตรศึกษา นำโดย ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ และ นพ.รายิน อโรร่า รองผู้อำนวยการและที่ปรึกษาสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษา ให้กับผู้สนใจด้านแพทยศาสตรศึกษาโดยตรง และผู้สนใจทั่วไป นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ออกแบบโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน เข้าใช้งานได้ง่าย สะดวกสำหรับการสืบค้นข้อมูล และคลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย หมวดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการจัดทำต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการออกแบบเวปไซต์ และปรังปรุงข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้เร็วขึ้น โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ใหม่ แยกออกมาจากของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะแพทย์เดิม เพื่อความสะดวกสำหรับการบริหารจัดการ และสนับสนุนการให้บริการเวปไซต์เป็นแบบ Responsive Website (รองรับหน้าจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop) ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อรองรับเวปไซต์ที่เป็นมาตรฐานในยุคปัจจุบัน

พ.ศ. 2564 เวปไซต์แหล่งข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (PSU Medical Education Resources) ได้กลับมาอยู่ภายใต้ทีมบริหารการศึกษาของโรงเรียนแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีทีมบริหารการศึกษา ผศ.พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และมี ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นประธาน ได้ดำเนินการจัดตั้งทีมทำงานสานต่องานต่างๆ จนมาถึงปัจจุบัน

...
ข้อมูลของเวปไซต์ประกอบด้วยเมนูหลักดังนี้
  • ฐานข้อมูลวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของไทย (Thai Medical Education Research Database) ทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
  • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning in the 21st Century) เอกสารประกอบการนำเสนอ เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ
  • วารสารด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education Journals)
  • ถามตอบปัญหา (Question & Answer) Medical Education Interest Group
  • บทความด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education Articles) มี 2 เมนู คือ บทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Medical Education Articles) และ เอกสารอ้างอิง แยกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • การศึกษาต่อเนื่องด้านแพทยศาสตรศึกษา (Continuing Education in Medical Education) แนะนำสถานศึกษาด้านแพทยศาสตรที่เปิดสอนอยู่ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ
  • การประชุมวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education Conferences) ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
  • รายชื่อหนังสือด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education Books) รวบรวมหนังสือด้านแพทยศาสตรศึกษาที่มีอยู่ในห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • รวมเว็บไซต์ด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education Links) ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
  • อภิธานศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education Glossary) รวบรวมคำศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษาที่ให้ง่ายต่อการค้นหา

ปัจจุบันเวปไซต์ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำสาระที่เป็นประโยชน์และอัพเดรทข้อมูลใหม่ๆ เพื่อให้เป็นเวปไซต์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานของข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทยต่อไป

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.