นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL25662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
การประเมินความสามารถในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก Pre-test และ Post-test ในรายวิชา รังสีวิทยาคลินิก

ผู้แต่ง : ชลิดา อภินิเวศ, เอมอร ไม้เรียง,จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์, จิตเจริญ ไชยาคำ, เพชรากร หาญพานิชย์, จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ และ เบญจพร นิตินาวาการ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=223
ปีที่ตีพิมพ์ : 2548
2548
การติดตามผลระยะยาวด้าน ความรู้เจตคติทักษะ และข้อคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้การปรึกษา ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ สำหรับนิสิตแพทย์ปีสุดท้าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : นันทิกา ทวิชาชาติ, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย และ พวงสร้อย วรกุล
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 49 ฉบับที่ 10
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/209-2-1.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2548
2548
Medical Students and The Acceptance by Psychiatric Patients

ผู้แต่ง : Nahathai Wongpakaran, Tinakon Wongpakaran, Sirijit Suttajit and Sitthinant Tanjakwaranont
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 44 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://www.thaiscience.info/Journals/Article/CMMJ/10905071.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2548
2548

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.