นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL25662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้แต่ง : ศรีอาภา อัจฉยะสวัสดิ์, สุชัญญา ปาริชาต เปรี่ยมนอง, ธนพร ประเคน, นันทิกานต์ ฤทธิ์เดช, ภัทรพร ยิ่งสนองชาติ, ภาณุพงศ์ อุษณีย์งามเจริญ
ชื่อวารสาร : Journal of the Psychiatric Association of hailand ปีที่ 67 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/254265/172545
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูแพทย์

ผู้แต่ง : ภัทรพร นาคนาเกร็ด, เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ, เชิดศักดิ์ ไอรมณีนัตน์
ชื่อวารสาร : เวชบันทึกศิริราช ปีที่ 15 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/257931/177100
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
The Effectiveness of Mind Map as a Teaching Tool for Medical Students

ผู้แต่ง : Sidayu Suriya, Nuntra Suwantarat
ชื่อวารสาร : Asian Medical Journal and Alternative Medicine
แหล่งที่มา : https://asianmedjam.com/index.php/amjam/article/view/342/1245
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Psychometric Properties of the Thai Mental Health Literacy Scale in Sixth-Year Medical Students

ผู้แต่ง : Gobhathai Sittironnarit, Rungsipohn Sripen, Sucheera Phattharayuttawat
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 74 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/255968/174216
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Patients’ attitude and factors influencing the acceptance of medical students’ participation in pelvic examination

ผู้แต่ง : Nisakorn Deesaen, Kongpop Sutantikorn, Punyanuch Phonngoenchai, Sakchai Chaiyamahapruk, Patcharada Amatyakul
ชื่อวารสาร : The Asia Pacific Scholar (TAPS) Vol.7 No.1
แหล่งที่มา : https://medicine.nus.edu.sg/taps/issues/patients-attitude-and-factors-influencing-the-acceptance-of-medical-students-participation-in-pelvic-examination/
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Online Pathology Education for Medical Students: Lessons Learned During COVID-19 Lockdown in Central Thailand

ผู้แต่ง : Thiyaphat Laohawetwanit
ชื่อวารสาร : Asian Medical Journal and Alternative Medicine ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://asianmedjam.com/index.php/amjam/article/view/288/1158
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Expert consensus on core topics of sustainable development online learning module for family physicians: a Delphi study

ผู้แต่ง : Krishna Suvarnabhumi, Sujitra Jorajit, Wan Dechpichai and Jarus Ativitthayaporn
ชื่อวารสาร : BMJ Open
แหล่งที่มา : https://bmjopen.bmj.com/content/12/12/e061407
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Development of a questionnaire to evaluate the attitudes towards home health visits in applied Thai traditional medical students: A pilot study

ผู้แต่ง : Sarunthorn Puttipaibool, Athippat Tantiwongsekunakorn, Kaittiyos Kuldejchaichan, Sukree Kade, Sirikan Poopong, Photnicha Jaturapat, et al.
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 66 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/473-8-11.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565
Chronicle of Anatomical Education in Thailand: Experiences at Siriraj Medical School

ผู้แต่ง : Adisorn Ratanayotha, Eve Mon Oo
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 74 ฉบับที่ 7
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/258519/176302
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
2565

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.