นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL25662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

ผู้แต่ง : ภิรมย์ กมลรัตนกุล และ วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 5
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/192-1-2.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ทัศนคติและความพึงพอใจต่อการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : โชคชัย เปลี่ยนไพโรจน์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/190-5-6.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง ต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา เป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา

ผู้แต่ง : วันทนา เหรียญมงคล, สุชาดา สูรพันธุ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, อุมาพร ชัยยศ และ อุราวรรณ วิทิตปัญญาวงศ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj24_4/pdf24_4/01vantana.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความรู้และความเข้าใจของวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย ของนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่ง : เนสินี ไชยเอีย, เสาวนันท์ บำเรอราช, พนิดา ธนาวิรัตนานิจ, จามร เงินชารี, ศรีน้อย มาศเกษม, กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ และ บังอรศรี จินดาวงศ์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1196
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความพึงพอใจในวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) ของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : มณฑาทิพย์ มณีโชติรัตน์, วัลลี สัตยาศัย, กาญจนา จำแนกทาน และ วชิราภรณ์ กรุดปทุม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : #
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความพึงพอใจและความยอมรับของผู้รับบริการในกรณีนักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาที่ห้องตรวจนรีเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น

ผู้แต่ง : ประนอม บุพศิริ, ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, โฉมพิลาศ จงสมชัย, ศรีนารี แก้วฤดี, พิไลวรรณ กลีบแก้ว และ รัตนา คำวิลัยศักดิ์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1164
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์กับการเรียนกลุ่มย่อยแบบใช้ปัญหาเป็นหลักร่วมกับการใช้ทักษะ การแพทย์เชิงประจักษ์

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj24_5/pdf24_5/01pairoj.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของผู้เรียนและผู้สอน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : โกวิท ไชยศิวามงคล, ยรรยง ทุมแสน และ วิชุดา ไชยศิวามงคล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1186
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning): บทเรียนจากกาลามสูตร

ผู้แต่ง : อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/188-1-1.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

ผู้แต่ง : วราภรณ์ เชื้ออินทร์, สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี, เดือนเพ็ญ ห่อรัตนเรือง และ ปิยะพร บุญแสงเจริญ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1187
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การศึกษาผลวิเคราะห์การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สอบร่วม 4 สถาบัน) ปีการศึกษา 2548 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง : พวงพยอม แก้วพิลา, วราภรณ์ เชื้ออินทร์, นภา หลิมรัตน์ และ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1183
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การปรับปรุงการสอนวิชาวิสัญญีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ผลการประเมิน

ผู้แต่ง : พลพันธ์ บุญมาก, พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม และ สุหัทยา บุญมาก
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1171
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (ต่อเนื่อง)

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา, ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, ดุษฎี มุสิกโปดก และ บรรจง เขื่อนแก้ว
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1200
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ในนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ศิริลักษณ์ ศุภปิติพร, บุรณี กาญจนถวัลย์ และ สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/190-2-3.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้โมเดลซิปปาในวิชาถ่ายภาพทางการแพทย์ 1

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก, วันชัย กาญจนสุรัตน์, ทรงพล อุปชิตกุล และ จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1199
ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
2549

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.