นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL256725662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502552549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
สถานภาพความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาในประเทศไทย: การศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน

ผู้แต่ง : วรสิทธิ์ เจริญศิลป์, ชัยกิจ อุดแน่น, ศุภชัย นาทองไชย, ธนวรรณ แก้วคง, นาฏยา แก้วมา, จินดาหรา บุญม
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสารปีที่ 34 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/showpdf.php?file_pdf=2318_09_Worasit.pdf&art_id=2318
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ภาพสะท้อนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า

ผู้แต่ง : รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์, วรสิทธิ์ เจริญศิลป์, ชัยกิจ อุดแน่น, ศุภชัย นาทองไชย
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/185720/130636
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นพรีคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : วรพล วิแหลม, วันวิศา วงษ์แหวน
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 19 SUPPLEMENT AUGUST 2019
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/243877/165773
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนวิชาบังคับเลือกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : พรรัตน์ ระบิลทศพร, อนงค์นาฎ งามจริยาวัตร, อมรณัฏฐ์ ทับเปีย, ณัฐพล สุขประเสริฐ, ศุภเกต แสนทวีสุข, นันทิยา สมภาร
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 19 SUPPLEMENT AUGUST 2019
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/243876/165772
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1-2-3 ของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้แต่ง : จริยา จิรานุกูล, อาทิตยา รัตนโรจนากุล, กฤตยชญ์ ไชยคำภา, นิรันดร์ อินทรัต
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/196632/136695
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
บทบาทของกล้องบันทึกภาพวีดิทัศน์แบบพกพาในการเรียนการสอนทางศัลยศาสตร์สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ในยุคประเทศไทย 4.0

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ตุลวรรธนะ
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/231302/157526
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ทัศนคติของนิสิตแพทย์ต่อการใช้กลยุทธ์ห้องเรียนกลับทางในการเรียนรู้โรคผิวหนังในเด็ก

ผู้แต่ง : อรุชา ตรีศิริโชติ, สุภิญญา พงษ์สังข์, พัชรินทร์ แสงจารึก, ดีพร้อม ศิริเขต, อรุณชัย แสงพานิชย์, วิชิต วิริยะโรจน์, ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/185709/130541
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผู้แต่ง : วทัญญู พาราพิบูลย์, ปิ ยพร สิทธิถาวร, สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal Vol.42 No.4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/164317/158674
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติต่อโรคออทิสติกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้แต่ง : พชร จันทร์แย้ม, สุวรรณี พุทธิศรี
ชื่อวารสาร : Journal of the Psychiatric Association of hailand ปีที่ 67 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/253250/173340
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะหมดไฟ (Burnout syndrome) ในนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นพรีคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : กอเกษ ต่ายเกิด, ครองขวัญ รั้วมั่น, นิรุชา ปรีชาเลิศศิลป์, วินิทรา นวลละออง, ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 19 SUPPLEMENT AUGUST 2019
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/243874/165770
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของสื่อการสอนโปรแกรม Moodle เรื่องการใช้ direct ophthalmoscope ในรายวิชาจักษุวิทยา หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ผู้แต่ง : ธัญญธร เมธาลักษณ์ ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อวารสาร : เวชบันทึกศิริราช ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228398/155389
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562
Comparison of Academic Outcomes of Epidemiology and Biostatistics Course between Traditional Lecture and Flipped Classroom Blended approach in 2nd Year Medical Students: A Retrospective Cohort Study

ผู้แต่ง : On-anong Binsomprasong, Lokachet Tanasugarn, Pongsakorn Buraphat, Mayuree Homsanit
ชื่อวารสาร : Siriraj Medical Journal ปีที่ 71 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/sirirajmedj/article/view/180757/128295
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
2562

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.