นักวิจัยสามารถเพิ่มผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกเพิ่ม


ALL256725662565256425632562256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

ผู้แต่ง : วัลลี สัตยาศัย, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช และ พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/26473/22478
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนชั้นคลินิก

ผู้แต่ง : พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์, วีระยุทธ โถวประเสริฐ และ ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/21795/18797
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาวิชานิติเวชศาสตร์

ผู้แต่ง : นิภา นุศรีอัน และ วิรุจน์ คุณกิตติ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1890
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ความพร้อมและความต้องการจำเป็นของนักศึกษาแพทย์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ ภายใต้การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ผู้แต่ง : ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/21808/18805
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ความต้องการทางปัญญาของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ปวัญรัตน์ อัศยาพร และ ชัยชนะ นิ่มนวล
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/25-5.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การเรียนรู้แปลงกับการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์

ผู้แต่ง : พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/21817/18810
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิช และ ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://clmjournal.org/_fileupload/journal/24-8.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ศรีเมือง พลังฤทธิ์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/21816/18809
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.