การประชุมวิชาการภายในประเทศ

 • 24th TMEC Thai Medical Education Conference 2025

  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ
  • https://tmec2025.com/
 • The 12th PSU Education Conference

  • สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • https://educonf.psu.ac.th/
 • International Medical Student Research Conference 2024

  • Phramongkutklao College of Medicine Bangkok, Thailand
  • Simulation Center for Military Medicine Phramongkutklao College of Medicine
  • https://www.pcmimrc.com/
 • การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

  • กสพท. และกระทรวง อว.
  • โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
  • https://ncme2024.org/
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 22 (CPIRD 2024)

 • โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (SoTL9)

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์กรและมหาวิทยาลัยเครือข่าย
  • อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • https://sotl9.wu.ac.th/
 • 23rd TMEC Thai Medical Education Conference 2024

 • The 14th TCU International e-learning Conference 2023

 • The 11th PSU Education Conference

  • สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • https://educonf.psu.ac.th/
 • ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 Thai Medical Education Conference 2023 (TMEC 22nd)

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร
  • https://www.med-tu.org/tmec2023
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 20 (CPIRD 2022)

 • PSU Education Conference

การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.