จำนวน 21 หน่วยงาน

ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานบริการการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งานแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

งานแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

กองการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

งานวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

สถานแพทยศาสตรศึกษา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวิชาการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวน 21 หน่วยงาน

จำนวน 38 หน่วยงาน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

จังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

จังหวัดชุมพร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

จังหวัดเชียงราย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง

จังหวัดตรัง

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

จังหวัดพะเยา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่

จังหวัดแพร่

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา

จังหวัดยะลา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

จังหวัดลำปาง

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

จังหวัดสงขลา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัดตาก

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

จังหวัดนนทบุรี

จำนวน 38 หน่วยงาน

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.