ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความหมายภาษาอังกฤษ ความหมายภาษาไทย
(แปลจากความหมายภาษาอังกฤษ)
เอกสารอ้างอิง
Project based learning (PBL)การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานProject based learning is that students learn more by applying knowledge that is familiar to them as well as new information toward resolving a problem. The projects for this method are real and relevant to the subject being studied.การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเป็นการที่ผู้เรียน เรียนรู้จากการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่และความรู้ที่ค้นคว้ามาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา โดยโครงการจะต้องมีความสมจริงและสอดคล้องกับวิชาที่เรียน Dehdashti A, Mehralizadeh S, Kashani MM. Incorporation of project-based learning into an occupational health course. J Occup Health. 2013;55(3):125-31. doi: 10.1539/joh.12-0162-oa. Epub 2013 Jan 18. PMID: 23327885.
Problem based learning (PBL)การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานIn problem based learning (PBL) students use “triggers” from the problem case or scenario to define their own learning objectives. Subsequently they do independent, self directed study before returning to the group to discuss and refine their acquired knowledge. ในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนจะถูกกระตุ้นด้วยปัญหาทางคลินิกของผู้ป่วย หรือสถานการณ์จำลอง จากนั้นผู้เรียนจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ขึ้นมาเอง เพื่อที่ต่อมาจะได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วกลับมาอภิปรายกับกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ที่ได้มา Wood DF. Problem based learning. BMJ. 2003 Feb 8;326(7384):328-30. doi: 10.1136/bmj.326.7384.328. PMID: 12574050; PMCID: PMC1125189.
Thinking Based Learningการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเป็นฐาน
Case based learning (CBL)การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานCase based learning is a form of learning that involves a clinical case, a problem or question requiring student thought, a set of learning objective, information given prior and during the learning intervention, and measure outcome. เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีการนำกรณีศึกษาผู้ป่วย ปัญหา หรือคำถาม มาใช้สอน โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ มีการให้ข้อมูลความรู้ทั้งในระหว่างการศึกษาด้วยตนเองล่วงหน้า และสอดแทรกเข้าไปในชั้นเรียน รวมทั้งมีการวัดผลการเรียนรู้ McLean SF. Case-Based Learning and its Application in Medical and Health-Care Fields: A Review of Worldwide Literature. J Med Educ Curric Dev. 2016 Apr 27;3: JMECD.S20377. doi: 10.4137/JMECD.S20377. PMID: 29349306; PMCID: PMC5736264.
Team based learning (TBL)การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานTeam based learning is an active learning and small group instructional strategy that provides students with opportunities to apply conceptual knowledge through a sequence of activities that includes individual work, teamwork and immediate feedback. It is used with large classes or smaller ones, incorporating multiple small groups of 5–7 students each, in a single classroom.การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานเป็นการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กลยุทธ์การสอนกลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านชุดของกิจกรรม ประกอบไปด้วยกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม และแสดงผลทดสอบความรู้รายบุคคลและรายกลุ่มให้ทันที โดยชั้นเรียนอาจเป็นได้ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก โดยผู้เรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-7 คนParmelee D, Michaelsen LK, Cook S, Hudes PD. Team-based learning: a practical guide: AMEE guide no. 65. Med Teach. 2012;34(5):e275-87. doi: 10.3109/0142159X.2012.651179. Epub 2012 Apr 4. PMID: 22471941.
Scenario based learning การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานScenario-based learning processes present students with realistic sets of circumstances, true-to-life professional tasks, authentic challenges and work-oriented role engagement -transacted through communication styles and within cultural parameters similar to those found in the actual setting.ในการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีโอกาสใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่มีลักษณะตรงกับโลกแห่งความเป็นจริง เป็นบริบทตรงกับวิชาชีพ มีสภาพปัญหาใกล้เคียงกับประสบการณ์การทำงานที่ผู้เรียนจะได้พบและต้องรับมือในอนาคต โดยจะต้องจำลองสถานการณ์ให้มีการสื่อสารและบริบทวัฒนธรรมแวดล้อมเหมือนจริงมากที่สุดErrington, E. P. (2010). Preparing graduates for the professions using scenario-based learning. Brisbane: Post Pressed.
Social engagement learning การเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมกับสังคม

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.