5 ลำดับแรกที่มีผู้เข้าดูสูงสุด (บทความใหม่)

ชื่อบทความ จำนวนเข้าดู
การจัดทำแผนการสอน 90
การให้ระดับขั้นหรือการตัดเกรด (Grade assignment) 54
การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice question) 50
การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based learning) 40
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 34

5 ลำดับแรกที่มีผู้เข้าดูสูงสุด (บทความเก่า)

ชื่อบทความ จำนวนเข้าดู
การจัดทำแผนการสอน169
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา136
การวัดผลและการประเมินผล129
การเรียนรู้จากประสบการณ์103
การประเมินผลการเรียน89

ทั้งหมด : 109 รายการ

ปีที่แต่ง ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง จำนวนเข้าดู
2554อรัมภบทธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
2554ทำไมจึงเลือกอาชีพนักศึกษาแพทย์ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
38
2554การคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49
2554Self-directed learningธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43
2554หลักสูตรธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
54
2554การสอนโดยบรรยายธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
59
2554การประเมินผลการเรียนธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
89
2554เมื่อไรนักศึกษาแพทย์ควรเริ่มพบผู้ป่วยธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
2554ความประพฤติของนักศึกษาแพทย์ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46
2554แนะแนวสำหรับนักศึกษาแพทย์ ในการเลือกชนิดของแพทย์ ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
43
2554Research Mindednessธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
2554Intern หรือ Extern ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27
2554ความพร้อมของอาจารย์แพทย์ที่ต้องเป็นเลิศในการสอน บริการ บริหาร และทำวิจัยธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
42
2554โรงเรียนแพทย์เอกชนธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
2554ควรสอนจริยธรรมอย่างไรในโรงเรียนแพทย์ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
2554การสอบที่ทันสมัยธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
77
2554การที่ต้องมีผลงานวิจัยโดยแพทย์ฝึกหัดธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
2554การสรุปรายงานของผู้ป่วยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ "การเรียนการสอน"ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
2554CME เป็นการขวนขวายตลอดชีพธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
2554สมควรไหมที่ต้องลดมาตรฐาน เพราะเราไม่ถึงขั้นธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
2554แพทย์และการเป็นบุคคลตัวอย่างธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
2554ต้อนรับน้องใหม่ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
2554รูปแบบของโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์นอกระบบธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
2554หยุดมองผ่านกระจกฝ้าได้แล้วธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
2552การสอนข้างเตียงเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
19
2556การแจ้งข่าวร้ายอานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37
2552การสอนทางคลินิกอย่างเร็วเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
50
2559การสร้างแบบสอบถามในงานวิจัยทางการศึกษานภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35
2547E-Learning : Virtual Classroomสิทธิโชค อนันตเสรี
ผศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
2551การเรียนรู้จากประสบการณ์เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
103
2551Extended Matching Questionนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
2563การให้ระดับขั้นหรือการตัดเกรดอานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
2551การตัดเกรดนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40
2551การวิเคราะห์ข้อสอบนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36
2551Key Feature Questionนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19
2557การจัดทำแผนการสอนอานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
169
2551แบบทดสอบแบบจับคู่นภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
2548ทฤษฎีการเรียนอย่างมีความหมายเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
22
2551การวัดผลและการประเมินผลนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129
2552Medical Educational Technologyสิทธิโชค อนันตเสรี
ผศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34
2564การสร้างข้อสอบอัตนัยประยุกต์ อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
2551Modified Essay Questionนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34
2551Multiple Choice Questionนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62
2551การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบอานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25
2551Objective Structured Clinical Examinationนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39
2548ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 1เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
34
2548ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 2เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
18
2548ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 3เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
32
2554การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
73
2552การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
16
2559วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษากฤษณะ สุวรรณภูมิ
ผศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
136
2559วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาไฟโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
ผศ.(พิเศษ) นพ.
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
52
2549ความแม่นยำของคะแนนสอบเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
73
2563เกณฑ์การให้คะแนนอานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16
2552การสอนกลุ่มย่อยเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
18
2563การกาหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์การตัดสินอานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
2551แบบทดสอบถูก-ผิด นภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
2559การใช้ฐานข้อมูลในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษากนกวรรณ ศรีรักษา
พญ.
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น
27
2559การใช้การสนทนากลุ่มในงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษากฤษณะ สุวรรณภูมิ
ผศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
2549สิ่งไม่พึงประสงค์ในการสอบเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
18
2564What you should know about Malayan pit viper (MPV) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
2564การกำหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์การตัดสิน (Standard Setting) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29
2564การจัดทำแผนการสอน อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
90
2564การประเมินทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกด้วยแบบทดสอบความสอดคล้องของสคริปต์ (Script concordance test) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
2564การประเมินผลในสถานที่ปฏิบัติงาน (workplace-based assessment) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30
2559การประเมินและบันทึกประสิทธิผลของการสอน EVALUATING AND DOCUMENTING TEACHING EFFECTIVENESSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
2564การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในวิถีใหม่อุดมศึกษาไทย อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9
2564การสร้างข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified essay question) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23
2564การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice question) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50
2564การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
2564การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based learning) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40
2564การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34
2559การเรียนโดยใช้ปัญหา PROBLEM - BASED LEARNING - PBLวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20
2559การแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ PROBLEM SOLVING IN THE SCIENCESวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
2564การให้ระดับขั้นหรือการตัดเกรด (Grade assignment) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
54
2559การให้เกรด GRADING SUMMATIVE ASSESSMENTSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
2559กิจกรรมเรียนโดยการปฏิบัติ EXPERIENTIAL LEARNING ACTIVITIESวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34
2559ความซื่อสัตย์ในการเรียน PRESERVING ACADEMIC INTEGRITYวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12
2564จากจิตวิญญาณครู...สู่กรอบสมรรถนะอาจารย์ อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
2559ทำงานร่วมกับผู้ช่วยสอน COURSE COORDINATION BETWEEN FACULTY AND TEACHING ASSISTANTSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
2559ทำให้การบรรยาย เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี MAKING THE LECTURE A LEARNING EXPERIENCEวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19
2559ประมวลวิชาที่ครบถ้วน THE COMPLETE SYLLABUSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
2559ประเมินความก้าวหน้าของการเรียน ASSESSING STUDENT LEARNING IN PROGRESSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
2559ประเมินแบบได้ - ตก CONSTRUCTING SUMMATIVE ASSESSMENTSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
2559ป้องกันห้องเรียนที่ไม่เป็นอันเรียน PREVENTING AND RESPONDING TO CLASSROOM INACTIVITYวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
2559วันแรกในชั้นเรียน YOUR FIRST DAYS OF CLASSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
2559วิธีจัดการให้นักศึกษาอ่านบทเรียนก่อนมาเข้าชั้นเรียน GETTING STUDENTS TO DO THE READINGSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25
2559สร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษา MOTIVATING YOUR STUDENTSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11
2559สอนด้วยการอภิปราย LEADING EFFECTIVE DISCUSSIONวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
2559สอนด้วยสื่อสายตา USING VISUALS TO TEACHวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
2559สอนให้คิดและเขียนตามศัพท์ในวิชาที่เรียน TEACHING YOUR STUDENTS TO THINK AND WRITE IN YOUR DISCIPLINEวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
2559สอนให้เข้ากับหลายสไตล์การเรียนรู้ ACCOMMODATING DIFFERENT LEARNING STYLESวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
2559สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์ INSTRUCTIONAL SUPPORT AND RESOURCES AT YOUR INSTITUTIONวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
2564หลักชีวจริยศาสตร์ (Principles of Bioethics) และการวิเคราะห์ทางจริยธรรม (Ethical analysis) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
2559ออกแบบรายวิชาโดยเอาผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นหลัก OUTCOME - CENTERED COURSE DESIGNวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52
2564เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) อานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27
2559เข้าใจศิษย์ และเข้าใจวิธีเรียนของศิษย์ (๑) UNDERSTANDING YOUR STUDENTS AND HOW THEY LEARNวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
2559เข้าใจศิษย์ และเข้าใจวิธีเรียนของศิษย์ (๒) พัฒนาการด้านทักษะการเรียนรู้ UNDERSTANDING YOUR STUDENTS AND HOW THEY LEARN (2)วิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21
2559เคารพสิทธิทางปัญญา COPYRIGHT GUIDELINES FOR INSTRUCTORSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
2559เตรียมพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบ PREPARING STUDENTS FOR TESTSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
2559เทคนิคการตั้งคำถาม เพื่อการอภิปราย และประเมิน QUESTIONING TECHNIQUES FOR DISCUSSION AND ASSESSMENTวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
48
2559เรียนจากกรณีศึกษา THE CASE METHODวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
2559เรียนเป็นกลุ่ม LEARNING IN GROUPSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
2559เรียนแก้ปัญหาเชิงปริมาณ QUANTITATIVE REASONING AND PROBLEM SOLVINGวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
2559เรียนโดยการตั้งคำถาม INQUIRY - GUIDED LEARNINGวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
2559เรียนโดยการเขียน WRITE - TO - LEARN ACTIVITIES AND ASSIGNMENTSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17
2559เลือกวิธีสอนให้เหมาะกับผลลัพธ์การเรียนรู้ MATCHING TEACHING METHODS WITH LEARNING OUTCOMESวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
2559ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด USING INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY WISELYวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
2559ใช้เวลาในชั่วโมงทำงานที่ห้องทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด MAKING THE MOST OF OFFICE HOURSวิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7

2022 © Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.